Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Skånska nätverk för energieffektivisering för små och medelstora företag

Små och medelstora företag med en energiförbrukning större än 1 GWh per år har möjlighet att delta i nätverk för energieffektivisering. Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne fungerar som koordinatorer för nätverken.

​​​​​Totalt deltar omkring 50 företag i Skåne​. Genom att delta i nätverken får företagen möjlighet att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan, stärka energikompetensen och även stärka varumärket gentemot kund.

I nätverket utbildas man i både organisatoriska frågor som ledningssystem, policy och handlingsplan och i tekniska åtgärder som till exempel belysning, ventilation, värmeåtervinning och kyla. Energieffektiviseringsnätverken är en nationell satsning som till största delen subventioneras av staten och stöd från EU.

Nätverken träffas tre-fyra gånger per år. Varje nätverk har en koordinator och en energiexpert kopplad till sig. Dessa kommer att kunna ge stöd till varje medlemsföretag både i grupp och enskilt mellan nätverksträffarna (cirka 150 timmar individuell rådgivning från energiexpert). Såväl nätverksträffarna som den individuella rådgivningen mellan träffarna ingår i medlemsavgiften som är 10 000 kronor/år.

Här kan du läsa mer om våra skånska nätverk för energieffektiviseringlänk till annan webbplats

Mer information om stöd till små och medelstora företag på ​Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vill du veta mer om energieffektiviseringsnätverken? Kontakta Ingela Valeur.

Mer om energieffektivisering hos små och medelstora företag

Generellt har svensk industri och tillverkande företag potential för en energieffektivisering på 10-20 procent. Genom att minska företagets energianvändning och öka användningen av förnybar energi kan företag både minska sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigat, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan. Dessutom följer företagen också miljöbalken som säger att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Länsstyrelsen driver flera projekt för att stödja företagens energieffektivisering. Det finns även flera stöd att söka för energieffektivisering.

Mer om stöd till företag på www.energimyndigheten.se/smflänk till annan webbplats

Mer om Länsstyrelsen Skånes olika projekt inom klimat & energi

Spillvärme – energi som kan komma till nytta

Skånska industrier producerar värme till ett värde av tiotals miljoner som i dagsläget bara spolas bort eller vädras ut. Studier visar att det finns en potential att fördubbla användandet av denna spillvärme. Genom att ta tillvara spillvärme (industriell restvärme) minskar resursanvändningen, vilket ger en bättre miljö och stärker företagens konkurrenskraft.

Idag är cirka 10 procent av Skånes fjärrvärmeproduktion spillvärmebaserad. För att kunna ta tillvara mer spillvärme i befintliga och planerade anläggningar krävs både gamla och nya tekniska lösningar. Särskilt inom lågtemperatursystem och energilagring finns det intressanta tekniska lösningar som inte uppnått sin fulla potential än.

 

Karta över Skåne med spillvärmepotential

Nuläge och potential

Spillvärme används i 10 fjärrvärmenät i Skåne, och sammanlagt levererades 0,68 TWh spillvärme till fjärrvärmenätet år 2012. Spillvärme är därmed den fjärde största tillförda energin efter biobränslen, avfallsförbränning och naturgas. Vissa skånska kommuner har redan idag stor andel spillvärme i sitt fjärrvärmesystem, exempelvis Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Bromölla.

Vill du veta mer om spillvärme och dess potential? Kontakta Johannes Elamzon. 

Kontakt