Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom energi- och klimatområdet.

Här hittar du våra klimat- och energiprojekt

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skånelänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet är att öka samordning och samverkan och göra det skånska klimatarbetet effektivare. Inom Klimatsamverkan Skåne drivs uppropet 100% fossilbränslefritt 2020 Skåne 2020.

Fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Genom att ansluta dig till uppropet åtar du dig att vara aktiv för att du eller din organisation ska eftersträva:

 • Ingen fossil energianvändning i byggnader.
 • Inget fossilt bränsle i transporter.
 • Ingen användning av fossil el.

​​​Läs mer om uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne och hur du anmäler dig, ditt företag eller din organisation (Klimatsamverkan Skånes webbplats)länk till annan webbplats

Klimat- och energistrategi för Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram en klimat- och energistrategi för Skåne, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt SkånePDF. Strategin beslutades i juni 2018 och innehåller även regionala klimatmål.

Klimat- och energistrategi för Skåne: Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt SkånePDF

Målbild, målområden och prioriterade åtgärdsområden för Klimat- och energistrategi för Skåne.

Målbild, målområden och prioriterade åtgärdsområden för Klimat- och energistrategi för Skåne.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet och innehåller regionala målsättningar och prioriterade områden med åtgärder för resurseffektivisering, energiomställning och minskad klimatpåverkan fram till år 2030.

Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd till att utveckla och genomföra åtgärder för att nå de regionala klimatmålen. Strategin riktar sig till alla aktörer i Skåne som kan bidra till att vi når målen, och ska samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av länets ambitioner för utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Skicka e-post till tommy.persson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om klimat- och energistrategin

Klimatmål för Skåne till år 2030:

 • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
 • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
 • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
 • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
 • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Målen fastställdes i den nya klimat- och energistrategin 2018PDF

De regionala klimat- och energimålen ska hjälpa oss att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det finns mål för fler miljöområden.

Miljömålen

Klimat- och energistatistik

Under år 2017 kvalitetsgranskade och kompletterade en konsult energistatistik från Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats för alla Sveriges län och kommuner för år 2015 på uppdrag från Länsstyrelserna. Energistatistiken har sammanställts i energibalanser och presenteras i ett Sankey-diagram. Den bearbetade statistiken för Skåne och de skånska kommunerna finns på LEKS webbplatslänk till annan webbplats.

Figuren visar Skånes energibalans för år 2015 i Sankey-diagram. Tillförd energi syns till vänster och använd energi till höger i diagrammet.

Sankeydiagram för energi i Skåne 2015

Denna statistik har alltså samma grunddata som den regionala klimat- och energistatistiken som togs fram år 2015 men har genomförts med en nationell metod och visar statistik på kommunnivå.

Beskrivning av metoden som använtslänk till annan webbplats

Sedan tidigare finns även en omfattande publikation om Energibalans för Skåne:

Energibalans för 2010 (rapport från 2013)PDF

Metodbeskrivning för hur energibalansen räknats framPDF

Klimatindikatorer

Inom miljömålssystemet finns indikatorer för bland annat miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Indikatorer på sverigesmiljömål.selänk till annan webbplats

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp i länen och kommunerna.länk till annan webbplats Databasen uppdateras årligen. Databasen är framtagen av RUSlänk till annan webbplats, i samverkan med Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, Energimyndighetenlänk till annan webbplats och SMEDlänk till annan webbplats.

Nationell databas för luftutsläpplänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets sida Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffrorlänk till annan webbplats är Naturvårdsverkets sida som visar utsläpp från de cirka 1000 största företag i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig. Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp. Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sina tillsynsmyndighet en gång per år. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Utsläpp i siffror (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som både kan användas som drivmedel i fordon och omvandlas till elektricitet och värme. Gasen produceras genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden, i en process som kallas rötning. De vanligaste råvarorna är restprodukter som avloppsvatten, avfall och lantbruksprodukter.

​​​​​​​​Enligt Naturvårdsverket är biogasens klimatpåverkan 93% lägre än bensinens klimatpåverkan. Biogas framställd från gödsel minskar under optimala förhållanden klimatutsläppen med 180%, vilket beror på att man även minskar det växthusgasläckage som normalt sker vid gödselhantering.

Restprodukterna från biogastillverkning innehåller näringsämnen, bland annat kväve, och fungerar utmärkt som gödsel. Den kan ersätta importerad konstgödsel som tillverkas av fossil naturgas med mycket hög klimatpåverkan. Rötningen av gödsel gör även att kvävet blir mer lättillgängligt i restprodukten, vilket minskar risken för kväveläckage från åkrarna. 

Biogaspotential i Skåne

Nästan en tredjedel, cirka 3 TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket. Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som man tillvaratar näringsämnen från gödseln. Gödsel från en ko räcker till 300 mil om året i en gasbil. I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. I Skåne ägnar vi oss även åt framstående biogasforskning vilket ökar intresset för denna teknik och ger upphov till nya innovativa företag inom området.

Idag finns totalt över 47 produktionsanläggningar för biogas i Skåne och år 2016 producerades årligen 0,44 TWh i Skåne.

Sverige har världens största biogasdrivna fordonsflotta. Många av dessa fordon finns i Skåne framför allt inom kollektivtrafiken. Det regionala trafikbolaget har tagit beslutet att hela kollektivtrafiken ska drivas av förnybart bränsle år 2018, vilket innebär fortsatt stora investeringar i biogasbussar. Många skånska kommuner och företag kör eller planerar att köra sina tjänstefordon på biogas.

Skicka e-post till johannes.elamzon@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om Länsstyrelsen Skånes arbete med biogas 

Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med inventeringen är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas som underlag i fysisk planering och strategisk arbete på kommunal nivå. Rapporten beskriver i kartor och diagram biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

Rapporten Biogaspotential i Skåne (2011) PDF

Underlag för den inventering som genomfördes 2011 finns som excelfil.Excel Denna excelfil innehåller grunddatan till både rapporten om biogaspotential (se ovan) och tillhörande GIS-kartor.

Det finns även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra förutsättningar och resultat i olika kommuner.

Handledning för lokal inventering av biogaspotential.PDF 

Kartverktyg för biogaspotential

 

Underlaget, i form av biogaspotential på församlingsnivå, finns tillgängligt som kartor i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, utan krav på eget GIS-program.

Biogaskartor i GIS-tjänsten

Manual för att använda verktygetPDF

Tillståndsprocess för biogasanläggningar

Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet. Detta omfattar de biogasanläggningar som framställer mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

Länkar om biogas

Vill du söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden?

Stöd till jordbruksföretagare

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 20 öre per kWh. Mer information om gödselgasstödet hittar du på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

År 2020 ska Skåne vara den ledande biogasregionen.

Skånes färdplan för biogaslänk till annan webbplats

Solenergi

Jorden tar emot lika mycket energi från solen på två timmar som hela världens befolkning använder under ett år! Vi behöver hitta smarta sätt att använda denna energi och sluta använda fossil energi.

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att öka intresset för solenergi bland annat genom att ge bidrag till de som installerar solanläggningar och genom att delta i olika projekt som ökar intresset för solenergi.

Skicka e-post till veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om solenergi

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

I Skåne finns stora möjligheter att producera solel. Solinstrålningen är hög, hustaken många och vi använder relativt mycket el. Genom att sätta upp solceller på alla lämpliga tak kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning år 2050. Det visar en potentialstudie som Länsstyrelsen tagit fram, med beräkningar för Skånes alla kommuner både på kortare och lite längre sikt.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013). Till år 2050 skulle alla oskuggade, södervända tak (i princip från öst till väst) kunna ha solceller, vilket motsvarar hälften av takytan eller nästan 7 400 fotbollsplaner med solceller. Det skulle ge 7,5 TWh solel per år, vilket är mer än hälften (57 procent) av den totala elanvändningen (siffra från 2013).

Alltför mycket solel är inte lämpligt, bland annat eftersom det ställer höga krav på elnäten, men än är det långt kvar till dess. Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten. Energimyndigheten bedömer exempelvis att andelen el från solceller i Sverige kan uppgå till 5–10 procent av landets totala elanvändning år 2040.

I rapporten Solenergipotential för Skånes bebyggelse finns även detaljerad information för alla Skånes kommuner.

Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse enligt två framtidsscenarierPDF

Projektet Sol i syd: https://solisyd.se/

För dig som ska installera en solcellsanläggning och funderar på att söka ekonomiskt stöd för denna.

Stöd till solcellsanläggningar

Vill du veta mer om solenergi och hur du kan nyttja den på bästa sätt så finns det olika organisationer som arbetar regionalt och nationellt med solenergi.

Solenergi på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Svensk solenergis webbplatslänk till annan webbplats

Solar region Skånes webbplats https://solarregion.se

Vindkraft

I princip hela Skånes landyta och all havsyta har potential för vindbruk.

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen visar bland annat var i landet det finns vindkraftverk och var man planerar att bygga nya. Databasen innehåller även annan kartbaserad information.

Vindbrukskollen är integrerad med Vindlov.selänk till annan webbplats som är en webbplats för frågor om tillstånd för vindkraftverk. Tillsammans utgör de en samlad webbtjänst för vindkraft som erbjuder tillgänglig information där allt om planering- och tillståndsprocesser finns samlat.

Vindlov.selänk till annan webbplats

Innan man anlägger ett vindkraftverk krävs planering och prövning.

Prövning av verksamheter 

Geotermisk energi

Geotermisk energi har en stor potential och kan utgöra en viktig beståndsdel för att uppnå energi- och klimatmålen i Skåne. ​Geotermisk energi är värme som är producerad genom geologiska processer i jordens inre, framför allt genom radioaktivt sönderfall, och sedan transporteras till jordskorpan. Värmen i berggrunden ökar med djupet. I Sverige ökar temperaturen med 15-30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup cirka 40-70 °C.

Skicka e-post till peter.odhner@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om geotermisk energi.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. De erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning om hur företag kan energieffektivisera och spara pengar.

Energirådgivarna i Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt