Smittskydd

Om du som djurägare misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Veterinärer eller andra som i sitt yrke misstänker epizootisjukdom ska skyndsamt göra en anmälan till Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.

Anmälningsplikt för vissa djursjukdomar och smittämnen

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, mjältbrand, svinpest, blåtunga, rabies och newcastlesjuka.

En lista på alla epizootisjukdomar finns i Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar.

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskild anmälningsplikt för veterinärer

Veterinär som misstänker epizootisjukdom eller salmonella hos djur ska skyndsamt anmäla detta till Länsstyrelsen och Jordbruksverket via e-post eller telefon.

Det finns även andra djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor och som är anmälningspliktiga. En lista över vilka djursjukdomar och smittämnen som är anmälningspliktiga finns i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. För dessa gäller anmälningsplikten för veterinärer samt för obduktions- eller laboratorieverksamhet.

Anmälningsplikten gäller för varje indexfall. Till exempel ska en veterinär som misstänker någon av följande hästsjukdomar anmäla det till Länsstyrelsen:

  • Hästinfluensa typ A
  • Kvarka
  • Virusabort (centralnervös form)
  • Virusarterit

Vid andra anmälningspliktiga sjukdomar ska aktuell blankett fyllas i och skickas till Jordbruksverket och berörd länsstyrelse.

Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. länk till annan webbplats

Jordbruksverkets blankett för rapportering av anmälningspliktig djursjukdomlänk till annan webbplats

Anmäl till oss

Skicka din anmälan till Länsstyrelsen via e-post till skane@lansstyrelsen.se

eller kontakta oss på telefon 010-224 10 00.

Vad händer efter anmälan?

Efter att Länsstyrelsen tagit emot anmälan att en veterinär misstänker smittsam sjukdom vidtar vi olika åtgärder beroende på vilken sjukdom det rör sig om. Till exempel kan vi kontakta övriga berörda myndigheter för samordning av åtgärder, skicka ut information till berörda organisationer och praktiserande veterinärer och se till att den utredande veterinären får skyddskläder och provtagningsmaterial.

Förekomst av djursjukdomar i länet

Statistik över förekomst av djursjukdomar i länet och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomsstatistik på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du även på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Smittläge på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Kortfattad information om anmälda hästsjukdomar publiceras på Svensk travsports webbplats.

Smittinfo på Svensk travsports webbplatslänk till annan webbplats

Aktuella sjukdomsutbrott i Skåne

Aktuell information finns på sidan Aktuell information om smittsamma sjukdomar


Vem ansvarar för smittskyddet?

När det gäller djur har Jordbruksverket det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen med länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Länsstyrelsen samarbetar med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Allvarliga utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar i länet, så kallade epizootier, samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter i bekämpningen och samordnar de lokala aktörerna. Vid större utbrott har Jordbruksverket möjlighet att delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Vi ansvarar också för att kontrollera att de beslut som fattas i arbetet för att bekämpa smittan följs.

Länsstyrelsen stödjer och kontrollerar djurhälsopersonal

Länsstyrelsen kontrollerar djurhälsopersonal i länet. Syftet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen och ha ett bra smittskydd.

Vem och vad kontrolleras?

Länsstyrelsen kontrollerar veterinärer och annan djurhälsopersonal. Det innefattar veterinärer, djursjukskötare och godkända hovslagare, samt andra som arbetar med djursjukvård, till exempel godkända legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster. Målet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen och ha ett bra smittskydd.

Varje år görs kontroller på ett antal veterinära arbetsplatser. Kontrollernas fokus ligger på läkemedelsanvändning, journalföring och arkivering, beredskapsfrågor samt hantering av infektioner med vissa antibiotikaresistenta bakterier, läkemedel och riskavfall. Vi kontrollerar även att alla djurvårdande enheter har bra hygienplaner anpassade för den egna verksamheten. Djurvårdande enheter är till exempel djursjukhus, djurkliniker, enklare veterinärmottagningar och distriktsveterinärmottagningar.

Lagstiftning och mer information om och för djurhälsopersonal hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Djurhälsopersonal på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

När behövs intyg från veterinär?

En djurskyddskontrollant får inte göra veterinära bedömningar, som till exempel om djuret är utsatt för ett lidande. När Länsstyrelsen kräver in veterinärintyg från en djurhållare är det oftast på grund av att denne inte självmant tagit eller tänker ta sitt djur till veterinär trots att det finns behov.

Journalföring, intygsskrivning, tystnadsplikt och anmälningsplikt på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Djurhälsopersonal i enskild (inte statlig) verksamhet är inte skyldig att lämna ut uppgifter till någon. Undantag är uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag. All djurhälsopersonal är till exempel skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen om de märker att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen.

Djurskyddslagen (2018:1192) hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Hästpass

Som hästägare behöver du se till att din häst har pass. Alla hästar i EU oavsett ålder eller ras ska ha ett giltigt pass. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen och vi kan kräva att du skaffar ett pass åt din häst. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Passet ska säkerställa att läkemedelsrester och läkemedel inte hamnar i våra livsmedel och vara ett hjälpmedel för att begränsa spridning av smittsamma sjukdomar.

Det är avelsorganisationerna som utfärdar pass. Om hästen dör eller avlivas hemma ska du kontakta den avelsorganisation som har utfärdat passet för att få det makulerat.

Regler och hur du ansöker om hästpass hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hygienregler för alla djurhållare och vårdverksamheter

Sedan 2013 finns en särskild hygienlagstiftning som bland annat kräver att det ska finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta och desinficera händerna. Reglerna gäller inte för den som endast har djur i sitt eget hem.

Du som har besöksverksamhet där människor erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur ska även ha besöksregler och anmäla din verksamhet till Länsstyrelsen om du har tre eller fler besökstillfällen per år. Detta gäller även när djuren kommer till människorna som till exempel vårdhundar.

För verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård gäller särskilda regler för att förhindra spridning av smittor inom vården.

När en veterinär misstänker att ett djur drabbats av en infektion med antibiotikaresistenta bakterier (MRSA/MRSP) ska det undersökas och anmälas till Länsstyrelsen och djurägaren ska vidta åtgärder för att förhindra att bakterierna sprids vidare.

Hantering av animaliskt avfall

För att förhindra smittspridning från animaliskt avfall, så kallade animaliska biprodukter, finns ett omfattande regelverk om hur det får användas och hur det ska hanteras. Du får till exempel inte mata grisar eller fåglar med matavfall som innehåller något som helst kött eller andra produkter från djur. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hantering av animaliskt avfall.

Foder och utfodring med animaliska biprodukter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen kontrollerar transporter av animaliskt biprodukter. För att transportera sådant material ska du vara registrerad hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets blankett för att registrera yrkesmässig transport av animaliska biprodukterlänk till annan webbplats

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.