Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar din förening en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till föreningar som vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Föreningar som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Blankett för ansökan och utbetalning

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (Kulturmiljöbidrag)PDF

Skicka in din ansökan om bidrag till: skane@lansstyrelsen.se före den 15 oktober. Beslut om eventuellt bidrag fattas följande vårvinter och ditt arbete kan påbörjas först därefter.

När du efter utförandet av arbetet redovisar åtgärder och kostnader sänder du samtidigt in en rekvistion dvs begäran om utbetalning. Se till att allt underlag är med innan du skickar in.

Rekvisition, när du begär utbetalning av bidragetPDF

Karttjänst

Här i Länsstyrelsens karttjänst kan du se om objektet eller området ligger t ex inom riksintresse eller regionalt kulturmiljöprogram.

Länsstyrelsens karttjänst, webbgislänk till annan webbplats

Fornsök, Riksantikvarieämbetets karttjänstlänk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

En bedömning görs av byggnadens kulturhistoriska värde, åtgärd, utformning, syfte, och om byggnaden är tillgänglig för allmänheten.  

Bidraget går till vårdande insatser samt delar av de kostnader som är kulturhistoriskt motiverade.  Bidraget går inte till vanligt underhåll och rekonstruktioner eller till andra åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde.

Kulturhistoriskt inriktad byggnadsvård kan kosta mer än andra åtgärder. Det är dessa merkostnader som är bidragsberättigade. Merkostnaden är prisskillnaden mellan enklare åtgärder och kulturhistoriska åtgärder. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska merkostnaderna.

Åtgärder som kan få bidrag för byggnadsvård:

 • För bevarande av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som saknar funktion.
 • Arbeten som kräver specialistkompetens eller nyttjande av särskilda material och hantverksmetoder.
 • Antikvarisk medverkan och dokumentation under byggprocessen.
 • Antikvariskt motiverad projektering eller undersökning.
 • För att bevara byggnader som idag saknar användning, men som är viktiga för den kulturhistoriska miljön, såkallade överloppsbyggnader.
 • För överstora ytor kan bidrag gå till del av det som annars är att betrakta som normalt fastighetsunderhåll.


Bidrag till byggnadsvård utgår inte till normalt fastighetsunderhåll, rekonstruktioner eller byte av fönster Länsstyrelsen ger inte bidrag till privatpersoners eget arbete på en byggnad. Tänk även på att arbeten inte får vara påbörjade innan Länsstyrelsen fattat beslut om bidrag.

Länsstyrelsen ger bidrag för vård av fornlämning eller kulturlandskap

Åtgärder som kan få bidrag:

 • Röjning av sly, slåtter, bete vid fornlämning
 • Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla parker, trädgårdar och landskap
 • Kostnader för materialinköp och/eller maskinhyra i samband med vårdåtgärder
 • Stängsling för skydd eller hävd av kulturmiljö

Sökande är vanligen fastighetsägaren som anlitar firma med F-skattsedel. Om en förening vill vårda ska skriftligt medgivande av markägare bifogas ansökan. Alternativt kan ett avtal upprättas mellan uppdragstagare (med F-skattsedel) och länsstyrelsen.

Bidrag till landskapsvård får lämnas till kulturreservat och byggnadsminnen eller landskap som är av riksintresse för kulturmiljövård. Vi ger även bidrag till kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.

Fornlämning?

Här i Fornsöklänk till annan webbplats hos Riksantikvarieämbetet  framgår det om det är en fornlämning eller ej.

Kontakta oss om bidrag till kulturmiljöer

via mail till skane@lansstyrelsen.se eller ring

010-224 16 78  bebyggelse eller byggnadsvård

010-224 15 10  bebyggelse eller byggnadsvård

010-224 15 70  Vård av fornlämningar och informationsskyltar

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kulturmiljö och Vattenförvaltning

Projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne. Projektets syfte är att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar. Arbetet är viktigt för att kulturmiljövärdena inte ska missas när biotopvårds- och fiskevårdsåtgärder görs.

I första hand inventeras och dokumenteras kulturmiljöer där man under kommande år kan tänkas genomföra biotop- och fiskevårdsåtgärder. Lämningarna är av allehanda slag, allt ifrån flottningslämningar, kvarnar, broar och sågar till bykhus och fiskeanläggningar. På så sätt lyfts kulturmiljövärdena fram och åtgärderna kan genomföras på bästa sätt för både vattenvården och kulturmiljövården.

Projektet finansieras med hjälp av Länsstyrelsens anslag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ )och från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Det pågår fram till slutet av år 2018 med möjlighet till eventuell förlängning.

Kontakt