Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Statistik för planering och uppföljning

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik som kan användas för planering och uppföljning. Bland annat tar vi fram energistatistik över tillförsel, omvandling och användning av energi. Hos SMHI, i den nationella emissionsdatabasen, hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasen på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Energistatistik för varje län på Länsstyrelsernas Energi- och klimatsamordnings webbplats Länk till annan webbplats.

Regional bedömning av Begränsad klimatpåverkan

Varje år görs en regional bedömning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de regionala energi och klimatmålen som innehåller aktuell klimat- och energistatistik.

Bedömning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns på www.skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats.

Klimatindikatorer

Inom miljömålssystemet finns indikatorer för bland annat miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Indikatorer på sverigesmiljömål.se Länk till annan webbplats.

Utsläpp av växthusgaser

Den nationella databasen för luftutsläpp visar utsläpp i länen och kommunerna. Databasen uppdateras årligen. Databasen är framtagen av RUS (Regional uppföljning och samverkan i miljömålssystemet), i samverkan med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SMED.

Nationell databas för luftutsläpp Länk till annan webbplats.

Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror är Naturvårdsverkets webbsida som visar utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig.

Alla företag som det finns uppgifter om i registret har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp. Siffrorna kommer från de miljörapporter som företag ska lämna till sina tillsynsmyndighet en gång per år. För vissa luftföroreningar visas Sveriges årliga totala utsläpp.

Utsläpp i siffror (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Skånes Energiting 2021

För femtonde året i rad ordnas Skånes Energiting, Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor. Talare från näringslivet, offentlig sektor och akademin lyfter aktuella energi- och klimatutmaningar för Skåne.

I år arrangeras Skånes Energiting som en digital hearing på temat Framtidsmöjligheter för en klimatsmart elförsörjning. Hur kan olika aktörer möta kapacitetsutmaningen vid övergången till förnybara energisystem i Skåne? Hur löser vi klimatsmart el till alla, alltid? Lyssna till regionala och lokala nätägare, forskare och experter på olika typer av förnybara energislag. Ni kommer även få ta del av goda exempel på hur vi bättre kan hushålla och dela med oss av den eleffekt som finns.

Skånes Energiting 2021 arrangeras av Energikontoret Skåne tillsammans med Klimatsamverkan Skåne – den gemensamma samverkansplattformen för Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne.

Länk till program och anmälan som finns på Skånes kommuners webbplats. Länk till annan webbplats.

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Här inkluderas även andra vägledningar och stöd som länsstyrelserna har tagit fram själva eller tillsammans med andra myndigheter/aktörer.

Visste du att industrin står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsyn Pdf, 777.7 kB.

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson är Ingela Höök på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 1.8 MB.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Pdf, 446.1 kB.

Broschyren innehåller:

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till:

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson är Aino Inkinen på Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningar Pdf, 2.8 MB.

Vägledningen innehåller:

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till:

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson är Ola Lindén på Länsstyrelsen Östergötland.

Hållbar översiktsplanering handlar om att ta hänsyn till energi- och klimatfrågor redan i översiktsplaner och detaljplaner. Här har du som arbetar som planhandläggare en viktig roll, och Länsstyrelsen har därför sammanställt en vägledning som du kan använda när du granskar, reviderar eller tar fram nya översiktsplaner. Det finns även en checklista, framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, som kan hjälpa dig att få in energi- och klimataspekten i både översiktsplaner och detaljplaner.

Vägledning - Planera för hållbarhet Pdf, 2 MB.

Checklista för begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen Pdf, 10.9 MB.

Underlaget innehåller:

 • information om vad som bör ingå i olika typer av översiktsplaner
 • checklista för energi- och klimatfrågor i översiktsplaner och detaljplaner.

Underlaget vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare för översiktsplaner och detaljplaner
 • kommunernas handläggare för översiktsplaner och detaljplaner.

Kontaktperson är Ylva Sardén på Länsstyrelsen Norrbotten.

Alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med el. För att förenkla för företag och andra verksamheter som vill bli mer energieffektiva har Länsstyrelserna i samarbete ned Energimyndigheten tagit fram en rad hjälpmedel inom projekten Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering. På Energimyndighetens webbplats finns dessa stöd samlade:

Guide för energieffektiva företag på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Metodstöd för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning kring energitillsyn till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering inom bland annat det övergripande klimatarbetet och inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Effektiv energianvändning bidrar positivt till flera nationella miljömål och är en viktig del i arbetet med Agenda 2030.

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket med stöd i projektform inom energi- och klimatområdet.

Här hittar du våra klimat- och energiprojekt

Spillvärme – energi som kan komma till nytta

Skånska industrier producerar värme till ett värde av tiotals miljoner som i dagsläget bara spolas bort eller vädras ut. Studier visar att det finns en potential att fördubbla användandet av denna spillvärme. Genom att ta tillvara spillvärme (industriell restvärme) minskar resursanvändningen, vilket ger en bättre miljö och stärker företagens konkurrenskraft.

Idag är cirka 10 procent av Skånes fjärrvärmeproduktion spillvärmebaserad. För att kunna ta tillvara mer spillvärme i befintliga och planerade anläggningar krävs både gamla och nya tekniska lösningar. Särskilt inom lågtemperatursystem och energilagring finns det intressanta tekniska lösningar som inte uppnått sin fulla potential än.

Karta över Skåne med spillvärmepotential

Nuläge och potential

Spillvärme används i 10 fjärrvärmenät i Skåne, och sammanlagt levererades 0,68 TWh spillvärme till fjärrvärmenätet år 2012. Spillvärme är därmed den fjärde största tillförda energin efter biobränslen, avfallsförbränning och naturgas. Vissa skånska kommuner har redan idag stor andel spillvärme i sitt fjärrvärmesystem, exempelvis Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Bromölla.

Vill du veta mer om spillvärme och dess potential? Kontakta Johannes Elamzon. 

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Syftet är att öka samordning och samverkan och göra det skånska klimatarbetet effektivare.

Klimatsamverkan Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Genom att ansluta dig till uppropet åtar du dig att vara aktiv för att du eller din organisation ska eftersträva:

 • Ingen fossil energianvändning i byggnader.
 • Inget fossilt bränsle i transporter.
 • Ingen användning av fossil el.

​​​Läs mer om uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne och hur du anmäler dig, ditt företag eller din organisation (Klimatsamverkan Skånes webbplats) Länk till annan webbplats.

Klimat- och energistrategi för Skåne

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram en klimat- och energistrategi för Skåne, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Strategin beslutades i juni 2018 och innehåller även regionala klimatmål.

Klimat- och energistrategi för Skåne: Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne Länk till annan webbplats.

Målbild, målområden och prioriterade åtgärdsområden för Klimat- och energistrategi för Skåne.

Målbild, målområden och prioriterade åtgärdsområden för Klimat- och energistrategi för Skåne.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet och innehåller regionala målsättningar och prioriterade områden med åtgärder för resurseffektivisering, energiomställning och minskad klimatpåverkan fram till år 2030.

Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd till att utveckla och genomföra åtgärder för att nå de regionala klimatmålen. Strategin riktar sig till alla aktörer i Skåne som kan bidra till att vi når målen, och ska samtidigt ge länets invånare en tydlig bild av länets ambitioner för utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Skicka e-post till tommy.persson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om klimat- och energistrategin

Klimatmål för Skåne till år 2030:

 • Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.
 • Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
 • Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.
 • Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.
 • Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Målen fastställdes i den nya klimat- och energistrategin 2018 Pdf, 2 MB.

De regionala klimat- och energimålen ska hjälpa oss att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det finns mål för fler miljöområden.

Miljömålen

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet fått i uppdrag av regeringen att ta fram en Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. I den strategiska plan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ligger till grund för uppdraget anges det viktigt att få till stånd en kritisk massa av tanknings- och laddningsmöjligheter för att människor ska våga köpa fordon som drivs med förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske i Skåne län för att följande beslutade klimatmål ska kunna nås:

 • Till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Prognoser och antaganden som ligger till grund för planen kan ändras snabbt på grund av exempelvis teknik- och marknadsutveckling, ny lagstiftning, uppdateringar eller framtagande av andra regionala planer. Planen ska därför vara ett levande dokument som används i det aktiva arbetet och kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Skicka e-post till kristina.m.eriksson@lansstyrelsen.se om ni vill veta mer eller har synpunkter på planen.

Innehåll i planen

Den Regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel består av olika delar:

Beskrivning av ett scenario och kommande behov för att uppnå scenariot. Scenariot ligger till grund för handlingsplanen och behöver därför uppdateras om det finns skäl att ändra till exempel prognoser.

Förslag på åtgärder – handlingsplanen. Vilka åtgärder som ska prioriteras behöver omvärderas i takt med ändringar av ovanstående delar.

Biogas

Nästan en tredjedel, cirka 3 TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket.

Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som man tillvaratar näringsämnen från gödseln. Gödsel från en ko räcker till 300 mil om året i en gasbil.

I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. I Skåne ägnar vi oss även åt framstående biogasforskning vilket ökar intresset för denna teknik och ger upphov till nya innovativa företag inom området.

 Idag finns totalt över 47 produktionsanläggningar för biogas i Skåne och år 2020 producerades årligen 0,44 TWh i Skåne. Flera biogasanläggningar, som är under projektering, skulle tillsammans kunna fördubbla den skånska biogasproduktionen.

Flera studier visar att biogaspotentialen i Skåne är närmare 3 TWh/år från redan använda restströmmar. År 2022 genomfördes en kartläggning som bekräftade denna potential. 

Länk till kartläggningen från 2022. Länk till annan webbplats.

Sverige har världens största biogasdrivna fordonsflotta. Många av dessa fordon finns i Skåne. Många skånska kommuner och företag kör eller planerar att köra sina tjänstefordon på biogas, och intresset växer för att se till att lastbilstransporter drivs av biogas.

Även i industrin och inom sjöfarten pågår ett arbete att ställa om till biogas.

Totalt var biogasavändningen närmare 1 TWh i Skåne år 2020.

Cirkeldiagram över biogasanvändning i Skåne 2020. Bostäder (18%), Industri (22%), Kraft- och värmeverk (25%), Drivmedel (25%).

Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med inventeringen är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas som underlag i fysisk planering och strategisk arbete på kommunal nivå. Rapporten beskriver i kartor och diagram biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

Rapporten Biogaspotential i Skåne (2011) Pdf, 2.5 MB.

Underlag för den inventering som genomfördes 2011 finns som excelfil. Excel, 3.1 MB. Denna excelfil innehåller grunddatan till både rapporten om biogaspotential (se ovan) och tillhörande GIS-kartor.

Det finns även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra förutsättningar och resultat i olika kommuner.

Handledning för lokal inventering av biogaspotential. Pdf, 105.4 kB. 

Kartverktyg för biogaspotential


Underlaget, i form av biogaspotential på församlingsnivå, finns tillgängligt som kartor i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, utan krav på eget GIS-program.

Biogaskartor i GIS-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för att använda verktyget Pdf, 318.8 kB.

Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet. Detta omfattar de biogasanläggningar som framställer mer än 3000 MWh/år eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

Vill du söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden?

Stöd till jordbruksföretagare

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 20 öre per kWh.

Information om gödselgasstödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Solenergi

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att öka intresset för solenergi bland annat genom att ge bidrag till de som installerar solanläggningar och genom att delta i olika projekt som ökar intresset för solenergi.

Skicka e-post till anna.bengtsson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om solenergi

Hälften av Skånes el kan komma från solceller

I Skåne finns stora möjligheter att producera solel. Solinstrålningen är hög, hustaken många och vi använder relativt mycket el. Genom att sätta upp solceller på alla lämpliga tak kan solen stå för över hälften av Skånes elanvändning år 2050. Det visar en potentialstudie som Länsstyrelsen tagit fram, med beräkningar för Skånes alla kommuner både på kortare och lite längre sikt.

Till år 2030 kan det finnas solceller på en femtedel av de oskuggade takytorna, vilket motsvarar en yta på runt 3 100 fotbollsplaner. Solcellerna ger då i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, vilket motsvarar nästan en fjärdedel (24 procent) av Skånes totala elanvändning (siffra från 2013). Till år 2050 skulle alla oskuggade, södervända tak (i princip från öst till väst) kunna ha solceller, vilket motsvarar hälften av takytan eller nästan 7 400 fotbollsplaner med solceller. Det skulle ge 7,5 TWh solel per år, vilket är mer än hälften (57 procent) av den totala elanvändningen (siffra från 2013).

Alltför mycket solel är inte lämpligt, bland annat eftersom det ställer höga krav på elnäten, men än är det långt kvar till dess. Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Skåne, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten. Energimyndigheten bedömer exempelvis att andelen el från solceller i Sverige kan uppgå till 5–10 procent av landets totala elanvändning år 2040.

I rapporten Solenergipotential för Skånes bebyggelse finns även detaljerad information för alla Skånes kommuner.

Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse enligt två framtidsscenarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Projektet Sol i syds webbplats Länk till annan webbplats.

För dig som ska installera en solcellsanläggning och funderar på att söka ekonomiskt stöd för denna.

Stöd till solcellsanläggningar

Ska solelsanläggningen byggas på marken behöver du även samråda med oss.

Samråd för åtgärd i naturmiljön

Vill du veta mer om solenergi och hur du kan nyttja den på bästa sätt så finns det olika organisationer som arbetar regionalt och nationellt med solenergi.

Solenergi på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Svensk solenergis webbplats Länk till annan webbplats.

Solar region Skånes webbplats: https://solarregion.se

Vindkraft

I princip hela Skånes landyta och all havsyta har potential för vindbruk.

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen visar bland annat var i landet det finns vindkraftverk och var man planerar att bygga nya. Databasen innehåller även annan kartbaserad information.

Vindbrukskollen är integrerad med Vindlov.se Länk till annan webbplats. som är en webbplats för frågor om tillstånd för vindkraftverk. Tillsammans utgör de en samlad webbtjänst för vindkraft som erbjuder tillgänglig information där allt om planering- och tillståndsprocesser finns samlat.

Vindlov.se Länk till annan webbplats.

Innan man anlägger ett vindkraftverk krävs prövning, läs mer om den här.

Geotermisk energi

Geotermisk energi har en stor potential och kan utgöra en viktig beståndsdel för att uppnå energi- och klimatmålen i Skåne. ​Geotermisk energi är värme som är producerad genom geologiska processer i jordens inre, framför allt genom radioaktivt sönderfall, och sedan transporteras till jordskorpan.

Värmen i berggrunden ökar med djupet. I Sverige ökar temperaturen med 15-30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup cirka 40-70 °C.

Skicka e-post till peter.odhner@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om geotermisk energi.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. De erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning om hur företag kan energieffektivisera och spara pengar.

Energirådgivarna i Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt