Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både regelbundna planerade kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa.

Illustration av en ko, hund, katt, häst och gris.

Djurskydd - hur djurskyddskontroller går till

Informationsfilm om hur djurskyddskontroller går till vid normalkontroll.

Djurskyddskontroll av nötkreatur

Informationsfilm om hur djurskyddskontroller av nötkreatur går till.

För att undvika smittspridning och oro i samband med kontroller har Landsbygdsavdelningen tagit fram rekommendationer för vår kontrollpersonal som är ute hos te x lantbrukare och djurhållare. Generellt innebär de att vi följer vi de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar men har förtydligat vad de innebär för oss. Rekommendationerna kan komma att ändras om läget förändras.

Kontroller utan möte med lantbrukare/djurhållare

För kontroller där vi inte träffas personligen finns inte några begränsningar. Det gäller exempelvis arealkontroll av EU-stödsansökningar. Det kan även vara andra typer av kontroller som kan genomföras utan att träffas personligen.

Kontroller med möte med lantbrukare/djurhållare

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska följande punkter följas.

 • Utför i möjligaste mån föranmälda kontroller
 • Förlägg de moment av kontrollen som går utomhus
 • Genomför eller boka inte in besök hos:
 • personer som är över 70 år
 • personer som ingår i utpekade riskgrupper
 • personer som misstänks ha sjukdom
 • personer som har symptom på sjukdom

Vid kontroller som kräver ett personligt möte kan det fysiska mötet i vissa fall ersättas med samtal över telefon eller om möjligt någon form av bildsamtal (T.ex. FaceTime, Skype eller Messenger).

Vid djurskyddskontroller efter anmälning som bedöms kräva besök kan undantag från ovanstående punkter göras, då djurens lidande väger tyngre. Djurens lidande vägs in i bedömningen av vilken typ av kontroll som kan utföras. Även smittrisken i olika miljöer behöver vägas in i dessa ärenden.

Vid kontroller där det är nödvändigt att träffas personligen ska kontrollanten följa nedanstående punkter.

 • Iaktta social distansering, hålla avstånd, minst 2 m (hälsa inte genom att ta i hand!)
 • Vara noggrann med hygienen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten under minst 20 sekunder både före och efter kontroller. Vid handtvätt efter besök går det bra att ersätta tvål och vatten med handsprit. Har händerna synligt smuts ska händerna dock tvättas med tvål och vatten. Överväg noga vilka utrymmen som används för handhygienen (gå t ex inte in i bostaden om du lyckats göra kontrollen utan att gå in).
 • Undvika att röra sig i ansiktet.
 • Vid behov av att hosta eller nysa - göra det i armvecket, näsduk eller på annat sätt förhindra att droppar sprids.
 • Om man är sjuk ska man inte genomföra någon kontroll
 • Om man känner symptom på sjukdom ska man inte genomföra kontroll

Normalkontroller är rutinkontroller som vi med jämna intervaller gör på lantbruk och företag enligt en riskbedömning. När vi gör normalkontroller utgår vi från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurägaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi fatta beslut om omhändertagande av djur eller ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan kombineras med ett vite.

Om vi har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Anmälningskontroll gör vi när en anmälan har kommit in till oss. Anmälningarna prioriteras utifrån hur allvarliga och akuta de är. Kontrollen kan vara administrativ och då ringer vi upp djurhållaren eller skickar brev. Vi åker även ut och gör kontroll när det behövs. Kontrollen följer en checklista som finns för varje djurslag.

Ärendehanteringen efter kontrollen är samma som vid normalkontroller.

Brister i djurhållningen

Om vi upptäcker mindre brister som är allvarliga eller som upprepas kan vi i ett föreläggande besluta att bristerna ska rättas till så att bestämmelserna följs. Det här kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

 • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
 • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
 • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen 2018:1192).

Om vi beslutar att omhänderta ett djur måste vi även besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Från 1 juni 2018 ansvarar vi för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Detta eftersom djurskyddet ingår i tvärvillkoren.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting. Men om vi konstaterar brister vid ett anmälningsbesök får djurhållaren betala för den tid vi lagt ner på kontroll, resa och handläggning av ärendet.

Om vi upptäcker brister vid en normalkontroll så faktureras djurhållaren för uppföljande kontroller, både administrativa kontroller och kontroller på plats.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.