Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Den får jagas inom hela Skåne men det krävs ett särskilt tillstånd (licens) för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sex till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta Kronhjortsområden Pdf, 5.8 MB.

 

Rapport Det skånska kronviltet

I rapport Det skånska kronviltet kan du läsa mer om Skånes landskapsdjur och dess historia, ekologi och förvaltning. Länk till annan webbplats.

Jakttider

Jakttiden för kronhjort, såväl inom som utom kronhjortsområden är 8 oktober till och med den 31 januari. För att få jaga kronhjort under annan jaktid än 8 oktober –31 januari behöver du ansöka om att få jaga under särskild jakttid.

Beslut om jakttider och fällavgifter under jaktår 2022-2023 Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att fälla kronvilt under särskild jakttid

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt Pdf, 233.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad

Rapportera fälld kronhjort

Inom kronhjortsområdena rapporterar du fälld kronvilt via den anmälningsblankett som bifogas tilldelningsbeslutet. Inom oregistrerad mark använder du Länsstyrelsens e-tjänst.

För kronvilt betalas ingen fällavgift. 

Rapportera fälld kronhjortskalv

Använd e-tjänsten för att rapportera kronhjortskalv som fällts under allmän jakt på oregistrerad mark eller under skyddsjakt på enskilds initiativ.

Jaktresultat säsong 2020/21

Den totala avskjutningen på 992 djur är en ökning från föregående säsong med 40 djur. Antalet fällda kalvar har ökat från 400 till 431 och antalet fällda hindar har ökat något från 334 till 338. För hjortar ökade avskjutningen med 5 djur från 218 fällda 2019/2020 till 223 fällda nu. Fördelningen i avskjutningen var 43 % kalv, 34 % hind och 23 % hjort. Utnyttjandet av tilldelningen blev 74 % vilket är samma som året innan. För den extra tilldelningen låg utnyttjandet kvar på 68 %.

Licenstilldelning, avskjutning och inventering inom licensområdet 2020/21, samt tilldelning 2021/22. Pdf, 170.5 kB.

Avskjutning kronvilt inom licensområdet 2016-2020 Pdf, 206.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förebygg skada

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas genom att balansera antalet hjortar genom ordinarie jakt. Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

 • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
 • ökad jakt på andra arter på samma plats
 • olika typer av skrämselåtgärder.

Skyddsjakt för att förebygga skada

Under perioden 1 juli–15 april får du jaga årskalv av kronhjort utan att ansöka om tillstånd för skyddsjakt

 • om det behövs för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda
 • om kronhjort orsakar stamskada på barrträd.

Du ska rapportera fällda årskalvar till Länsstyrelsen senast den 30 april. Information om rapportering finns under rubriken ”Fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt”.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt

Om kronhjort orsakar allvarliga skador kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt. Tillstånd kan endast beviljas om det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra skada. Vid en ansökan behöver du beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne