Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att:

 • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
 • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
 • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
 • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

Filmer som ger tips om hur vi kan bidra med mat och boplatser åt våra vilda pollinatörer

Vilda pollinatörer finns i hela landskapet. De behöver mat och boplatser för sin överlevnad. Hur detta kan åstadkommas i olika landskapstyper illustreras i fem korta filmer:

 1. Vilda pollinatörer i ängs- och betesmarker Länk till annan webbplats.
 2. Vilda pollinatörer i sandiga livsmiljöer, hot spots Länk till annan webbplats.
 3. Vilda pollinatörer i urbana miljöer Länk till annan webbplats.
 4. Vilda pollinatörer behöver blommor hela säsongen Länk till annan webbplats.
 5. Gynna vilda pollinatörer i åker- och slättbygd Länk till annan webbplats.

Blomning över hela växtsäsongen gynnar våra vilda pollinatörer!

Illustration över när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Tidsaxeln visar när på året olika örter och buskar blommar samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Lär mer genom våra rapporter, foldrar, växtlistor, filmer med mera

Vilda bin i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har släppt en ny rapport med de senaste vetenskapliga rönen om vilda bin i Skåne. Rapporten är en sammanställning om vilda bin och kan användas som underlag för att arbeta vidare med åtgärder för att gynna Skånes pollinatörer, något som är extra viktigt i Skåne eftersom runt 75 procent av landets vildbin finns här och av dessa är drygt 20 procent hotade. Rapporten finns att ladda ner Länk till annan webbplats.

Rapporten har sammanställts av Sandra Lindström, Pernilla Borgström och Henrik Smith vid Lunds universitet och är ett led i Länsstyrelsens samverkan med universitetet inom arbetet med regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer 2020-2022.

Pollinatör som hänger i en blå blomma

Två växtlistor över växter som gynnar våra vilda pollinatörer

Vi har tagit fram två växtartlistor för dig att spara ner och använda.

Lista över trädgårdsväxter som gynnar våra vilda pollinatörer Pdf, 147.7 kB.

Lista över vilda växter och träd som gynnar våra vilda pollinatörer Pdf, 183.9 kB.

Uppdaterad augusti 2021.

Arbete med hotade vilda pollinatörer i Skåne

I Skåne har fem områden så kallade ”hot spots” för hotade vildbin pekats ut av Artdatabanken (se karta). Förutom viktiga fokusarter för projektet förekommer även ett stort antal andra rödlistade eller sällsynta biarter inom områdena.

Alla områdena består av sandiga jordar och utgörs av värdetrakt för sandmarksarter i Naturvårdsstrategi för Skåne. Länk till annan webbplats.

Inom hot spots röjs igenväxning i backafallen vid Ålabodarna, gräver fram sand på Revingefältet i Vombsänkan, gör sandblottor på Ystads golfbana och planterar ut nektarväxter med Kristianstads kommun.

Karta över hot spots i Skåne

Fyra foldrar som ger tips på åtgärder

I samband med rådgivning har vi tagit fram olika foldrar för att ge tips och idéer till exempelvis föreningar inom ridanläggningar, anläggningar i kyrkogårdsmiljö samt en med mer generella åtgärder för hela landskapet .

 1. Ridanläggningar Pdf, 1.4 MB.
 2. Golfanläggningar Pdf, 1.7 MB.
 3. Kyrkogårdsmiljöer Pdf, 1.3 MB.
 4. För hela landskapet Pdf, 1.4 MB.
Ridfolder illustration
Golffolder illustration
golffolder illustration
golffolder illustration

Golfanläggningar och andra grönytor. Tips på åtgärder

Av gammal vana sköts majoriteten av grönytorna i svenska tätorter, på kyrkogårdar och i andra miljöer där människor vistas som kortklippta gräsmattor. Det finns mycket ni kan göra med dessa ytor istället, för att skapa en rikare miljö för både pollinatörer, medborgare och besökare.

Enkla åtgärder som ni med fördel kan göra på era grönytor är att:

 • Klippa gräset mer sällan och variera både höjd och tidpunkt (läs ”Vårda grönytorna på rätt sätt” nedan.
 • Plantera rabatter med blommande perenna arter som blommar länge
 • Plantera och bevara blommande träd och buskar
 • Bevara och röj undan sly runt gamla lövträd och stenmurar
 • Spara högstubbar och liggande grova stammar vid avverkningar
 • Lägg grova stamdelar med borrade hål som dekoration i rabatter
 • Skrapa fram sandblottor i sandiga miljöer
 • Anlägga sandvallar på lämpliga platser
 • Restaurera och underhåll öppna diken och våtmarker

Miljöerna kräver viss kontinuerlig skötsel, men inte alltid årligen. Tänk även på att knyta ihop grönytor med varandra genom gröna korridorer, grön infrastruktur. Humlor, bin, fjärilar med flera behöver mat, skydd och viloplatser längs vägen när de förflyttar sig i landskapet. I receptsamlingen för biologisk mångfald, som finns länkad längre ner på sidan, finns praktiska beskrivningar på ett flertal åtgärder.

Läs mer

Biologisk mångfald på golfbanan (folder för utskrift) Pdf, 479.2 kB.

Lär dig skånska humlearter i sommar

Vi har gjort en humlebok, gjord som en fältguide med vackra illustrationer där även amatörer kan lära sig att artbestämma humlor.

Bild på Humleboken

Regeringen har beslutat om en satsning på 50 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att gynna pollinerande insekter. Länsstyrelsen Skånes humlebok är en av många insatser som görs.

Vi ger ut boken för att skapa intresse och sprida kunskap om humlornas betydelse för pollineringen. Förhoppningsvis kan vi bidra till att öka och förbättra humlornas livsmiljöer i Skåne. Den är gjort för att ligga i fickan på utflykten och har en krysslista för att bocka av arter man får syn på.

Humleboken har tryckts upp i 5000 exemplar och kommer att säljas till självkostnadspris i Länsstyrelsen Skånes naturum i Kullaberg, Söderåsen och Stenshuvud.

Bygg ett bihotell - projekt för barn

Foldern är till för att väcka intresse och engagemang bland barnen som med hjälp av instruktionerna kan vara med och bi-dra med en naturvårdsinsats för våra vilda pollinatörer.

Dela ut foldrarna i samband med skolavslutningen och låt barnen (eller ni lärare) inspireras över vad ni kan hitta på under sommaren. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kanske hittar ni några bi i era 5-stjärniga bihotell eller så låter ni er bara förundras över hur de surrar runt i trädgården och sätter fram en skål med vatten som de kan dricka ur. När skolan startar igen så kan ni under höstterminen kanske visa varandra vad ni har sett och gjort för att bina ska få det så bra som möjligt i just er, era mor- och farföräldrars eller en väns trädgård.
Från förskole- till tredje klass men foldern är såklart välkommen att delas ut till alla barn.

Glöm inte att rapportera hur ditt bygge gått - använd hashtag
#pollineringsuppdraget eller #gynnavildapollinatörer

Naturvårdsverket har också gett ut ett informationsblad med tips på hur du bäst lyckas att göra boplatser till vedlevande vildbin. Länk till annan webbplats.

Instruktion till bihotell-foldern
Bygg ditt bihotell
Instruktion bihotell

Kontakt