Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Ansök om fiskevårdsbidrag

 • Beviljade projekt ska genomföras och slutredovisas före utgången av det år inom vilket bidraget beviljas.
 • Beakta det faktum att vissa fiskevårdsprojekt kräver dispens för
  strandskyddslagstiftningen, art- och habitatskyddsförordningen, anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och givetvis tillstånd från berörda mark- och vattenägare.
 • Fleråriga projekt ska delas upp i årliga etapper och ansökan om medel ska ske årligen. Upplysningar ska dock lämnas i ansökan om projektets övriga etapper.
 • Ansökan ska skrivas under av en behörig person. I ansökan ska det framgå vem som är sökande och en beskrivning av åtgärden.

Ansök

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om fiskevårdsbidrag Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ansökan till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  205 15 Malmö

På flera platser i Skånes vattenområden har olika typer av ingrepp skett i vattenmiljön, till exempel utfyllnader, muddringar, kraftverksbyggen, med mera. I samband med att tillstånd beviljats för dessa har man bedömt vilken effekt de fått på fiskeintressena i området. Om ingreppets utförande inte kan ske utan skada för dessa intressen har utföraren av åtgärden ålagts att betala en avgift som kompensation för dessa skador. I domen fastställs även vilka åtgärder dessa pengar får användas för. Pengarna förvaltas på ett konto hos Fiskeriverket och stöd från dessa kan beviljas till fiskevårdande åtgärder som faller inom ramen för villkoren i domen.

Då ingreppen i Skånes vattenmiljöer är störst i den västliga delen är de flesta vattenavgiftsmedel knutna till åtgärder i denna del av Skåne. 

Den som önskar ta del av dessa medel för fiskevårdande åtgärder kan kontakta Länsstyrelsen. Vi kan lämna information om det finns medel utdömda i ett visst område och bistår vid upprättandet av en ansökan.

Stöd från Europeiska fiskefonden

Inom ramen för de EU-stöd som finns kan även åtgärder för att stärka fiskbestånden i havet stödjas. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen.

Motiv och syfte vid stöd från EU

Åtgärder avsedda att skydda den akvatiska faunan och floran kommer att bidra till målet inom det prioriterade området avseende att förbättra förutsättningarna för naturliga fiskbestånd.

Syftet med åtgärden är att förbättra de naturliga reproduktionsmöjligheterna för fiskarter av kommersiellt intresse för olika nyttjare och förvaltare av resursen och därigenom öka de naturliga populationerna av dessa arter.

En stor mängd vattendrag i Sverige är reglerade genom vattenkraftsanläggningar, eller andra verksamheter. Det behövs åtgärder för att underlätta passagen förbi vandringshinder. För vandrande fiskarter, som till exempel lax och ål, medför det ökade möjligheter att nå sina lek- och uppväxtområden.

Inom skogsbruket läggs rör över mindre vattendrag vid byggande av skogsbilvägar. Rören läggs inte alltid ändamålsenligt, vilket medför att vattendraget faktiskt får ett vandringshinder. Omfattningen av dessa hinder är inte känd, men en ökad medvetenhet och enkla insatser kan i många av fallen minska påverkan.

Vid och i många vattendrag finns fasta fisken som fångar vandrande fiskarter, främst lax, öring och ål. Där behov finns vore det önskvärt att kunna lösa in dessa fisken för att skydda fisk som skall reproducera sig. Det vore också önskvärt att använda medel till att lösa in fallrätter och att kunna köpa rättigheten att ta vatten ur kraftverksproduktion. Syftet är att underlätta för upp- och nedvandrande fiskarter. Köp av rättigheter nämnda ovan ska vara i enlighet med artikel 55.5(c) i EFF-förordningen (förordning om Europeiska Fiskerifonden). Det innebär att kostnaden av förvärvet av mark eller vatten inte kan överstiga 10 % av de totala stödberättigade utgifterna för den berörda insatsen.

Under flottningsepoken under 1800-talet och första halvan av 1900-talet gjordes stora ingrepp i många vattendrag för att underlätta transporten av timmer. Ingreppen har bland annat inneburit att sten har flyttats, sidoälvar har stängts av samt att pirar och ledarmar har byggts för att styra flödet och stockarna. Lämpliga habitat för fiskpopulationer i dessa vattendrag har därigenom drastiskt minskat. Dessa ingrepp har ännu endast i liten utsträckning återställts.

Biotopförbättrande åtgärder, för att ge förbättrade förutsättningar för fiskars lek och uppväxt i sjöar och vattendrag samt längs kusten, bör främjas.

Det finns exempel på grunda havsvikar som helt eller delvis har stängts av genom vägdragningar. Här kan olika installationer, i form av vägtrummor eller andra konstruktioner, förbättra vattengenomströmningen och därmed syresättningen i vattnet.

Det moderna jord- och skogsbruket har medfört att omfattande arealer dikats ut. Dikningar och rätningar av vattendrag har bidragit till försämrade fiskmiljöer. Felaktigt utförda dikningar i skogsmark kan medföra kraftig påverkan av erosionsmaterial och humusämnen på vattendragens ekosystem.

Inom Natura 2000-områden som direkt berör fiskeaktiviteter kan det genomföras åtgärder för att skydda och förstärka miljön, exklusive driftkostnader.

För de arter som har svaga bestånd och där det finns bevarandeåtgärder uttryckta i gemenskapsrätter, kan stöd lämnas för utsättningar. Utsättningar skall ske i enlighet med Fiskeriverkets strategi för utsättning och spridning av fisk. Finansiering av  direkt utsättning är endast stödberättigat om det uttryckligen är avsett som en bevarandeåtgärd i en gemenskapsrättsakt.

Anläggande av konstgjorda rev kan vara stödberättigat om syftet är skyddande av fisk. Krav finns på reglering av fisket i området där revet är beläget eller en teknisk övervakning.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen om ni har frågor eller vill diskutera olika fiskevårdsprojekt.

Jordbruksverket - Bidrag från EU:s Havs- och fiskeriprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt