Djurrödsbäckens dalgång

Djurrödsbäckens dalgång är ett naturreservat med vildmarkskänsla. Här finns inga stigar utom dem som kreaturen trampar upp genom hagar och svämskogar. Bäcken har kvar sitt lugnt ringlande lopp och friska vatten. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och en imponerande fägata minner om tiden då utmarken var viktig som betesmark. På våren pryds rikkärren av rosablommande majvivor. Allt kan beskådas från Skåneleden som passerar längs med reservatet.

Vindlande vatten

Vatten har runnit i Djurrödsbäcken sedan istiden. Dess friska vatten gör att djurlivet i bäcken är rikt på såväl fisk som allehanda småkryp. Där bäcken rinner genom låglänta områden bildas sväm- och sumpskogar.

Bete och slåtter

Markerna kring bäckfåran har en lång historia som slåtter- och betesmark. De har aldrig gödslats med annat än kreaturens spillning och har bevarats som delvis träd- och buskbeklädd betesmark. Slåttern har upphört men den knappa näringstillförseln och fortsatt bete gör att många hävdberoende växter lever kvar. Flera rikkärr och kalkfuktängar ger ytterligare tillskott till artrikedomen. I rikkärren blommar majvivorna i vackert rosa under maj-juni.

Från barr till löv

En del av slänterna ner till bäcken har tidigare planterats med gran. Efter hand som granen avverkas ska dessa delar omvandlas till ädellövskog. Delar av områdets lövskog har ingått i betesmarken vilket visar sig i flerstammiga och krokiga bokar som i sin ungdom blivit avbetade av kreaturen.

Djurlivet

Liksom växterna har många djurarter gynnats av den hävdade marken. Med litet tur kan man träffa på allt från små landsnäckor till imponerande kronhjortar. Fågellivet är rikt i de träd- och buskklädda betesmarkerna med arter som törnskata, törnsångare och gulsparv.

Friluftsliv

Naturreservatet Djurrödsbäckens dalgång ligger söder om Andrarum. Där vägen från Andrarum korsar reservatet finns parkeringsmöjligheter. En bit in från vägen finns en rastplats med utsikt över dalgången. Just här följer Skåneleden en grusväg längs åskrönet med fin utsikt över dalens rikkärr som blommar vacker under maj-juni. Skåneleden går förövrigt längs med och igenom stora delar av detta långsträckta reservat. Det finns övergångar in till betesmarkerna som saknar markerade stigsystem. En magnifika fägata, stigen som kantas av stenmurar, gömmer sig i den tuviga och steniga betesmarken nordost om Djurrödsgården. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Djurrödsbäcken Valley is a Nature Reserve with a feeling of wilderness. There are no paths here other than those created by the animals walking through the pastures and wet woodlands. The stream retains its gently meandering route and clean water. Clearance cairns, stone walls and an impressive drove road are reminders of the time when these areas were important grazing grounds.

Winding water

Water has run along the Djurrödsbäcken since the Ice Age. The clean water means that it is rich in wildlife such as fish and all sorts of small creatures. Where the stream runs through flat areas, flooded woodlands and carrs are created.

Grazing and hay cutting

The land alongside the stream has a long history as hay meadows and grazed pastures. They have never been fertilised with anything other than manure from the livestock and have been conserved as wood pastures. Hay cutting has long been abandoned but the resumed grazing and lack of fertilisation means that many of the plants dependent on management remain. Several rich fens and chalky wet meadows add to the species richness.

From needles to leaves

Some of the slopes down to the stream have been planted with spruce. As the spruce is cut down, these areas will be transformed into broadleaved woodland. Some of the broadleaved woodland in the area was once grazed, indicated by the multi-stemmed and crooked beech trees which have been eaten by livestock in their formative years.

Wildlife

Just like the plants, many animals have been favoured by the management in the area. With a little luck you can meet everything from small snails to the impressive red deer. The bird-life is rich in the wood pastures rich in bushes.

Fågellivet är rikt i de träd- och buskklädda betesmarkerna. Foto: Magnus Jönsson

Fågellivet är rikt i de träd- och buskklädda betesmarkerna. Foto: Magnus Jönsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • samla ved och pinnar
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa eller skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning som block eller jordformation,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd eller buskar,

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

4. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

5. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

6. avsiktligt störa eller skada det vilda djurlivet eller deras livsmiljöer,

7. sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

8. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

9. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 121 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkeringsficka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.690028, E 13.951056

Hitta mig

Törnskata.

Illustration: Katarina Månsson


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss