Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Saxåns utlopp

Naturreservatet Saxåns utlopp, eller Osen vid Saxån som det också kallas, består nästan uteslutande av betade strandängar. Den fiskrika Saxån rinner ut i havet här. Namnet Osen kommer från att ån har två åmynningar, så kallade os. Fågeltornet är alltid öppet, men resten av reservatet har tillträdesförbud under april - juli för att fåglarna inte ska bli stressade och lämna sina ungar.

Flacka strandängar

Strandängarna är flacka och på sina ställen blöta. Havet utanför är långgrunt. Vid högvatten svämmar havet och sötvatten från Saxån ut över marken och bildar de tydliga, ibland vattenfyllda, skonorna. Dessa syns tydligt som fördjupningar i marken från fågeltornet, dit man kan gå även när beträdnadsförbud råder.

Mängder av vadarfåglar

Den långgrunda Lundåkrabukten med sina sandrevlar och välbetade ängar gör att många vadarfåglar som tofsvipa och skärfläcka finner både häckningsplatser och föda här. Under vår och höst utgör Saxåns utlopp en viktig lokal för rastande flyttfåglar. Myrspov, kärrsnäppa, gluttsnäppa och ljungpipare är några av de arter som brukar stanna till i reservatet under migrationen.

Den fiskrika Saxån

Den lugnt flytande Saxån är mycket fiskrik med arter som abborre, gädda, id och öring. Fisket är populärt och ger fångster av grov fisk. Här finns också många arter av små fiskar som elritsa, sandkrypare och bäcknejonöga, alla med krav på god vattenkvalitet.

Friluftsliv

Detta reservat, utrustat med ett fågeltorn, är en utmärkt fågellokal för fågelskådare. Om du vandrar längs Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 8), som passerar strax utanför reservatet, och är fågelintresserad är denna plats värd ett stopp. Tänk på att området har tillträdesförbud april-juli. Parkeringsplats finns i anslutning till fågeltornet. Det är cirka 3,5 km till både Landskrona station och Häljarp station dit du kan ta dig med tåg.

För att värna om fågellivet råder beträdnadsförbud i reservatet från 1/4 till och med 31/7. Fågeltornet är tillgängligt året om.

Foto: Mattias Engman

Text

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • beträda naturreservatet under perioden 1 april – 31 juli
  • kite- eller vindsurfa inom områden markerade med heltäckande röd färg enligt
    karta 5
  • köra eller sjösätta vattenskoter/jetski

Kartbilaga 5 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- för obehöriga beträda naturreservatet mellan 1 april – 31 juli.

Observera att Saxåns utlopp ligger inom det större naturreservatet Lundåkrabukten, som är överklagat. Tills dess att beslut har fattats i frågan om överklagandet så gäller Lundåkrabuktens föreskrifter för allmänheten, tillsammans med Saxåns utlopps föreskrifter, tillsvidare.

De kursiverade föreskrifterna är de som berör Saxåns utlopp rent geografiskt.

Lundåkrabukten

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område där så anges på bifogad karta 4,

2. kite- eller vindsurfa i områden med markering där så anges på bifogad karta 5,

3. under perioden 1 oktober – 30 april kite- eller vindsurfa i område där så anges på bifogad karta 5,

4. framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop,

5. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost,

6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake,

7. rida inom område med markering där så anges på bifogad karta 3b,

8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,

9. medföra hund som inte hålls i fysiskt koppel,

10. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller havsbotten,

11. uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ut ett för naturreservatet främmande föremål,

12. framföra eller parkera motordrivet landfordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller samfälld väg,

13. jaga på allmänt vatten.

Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att;

14. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

15. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Kartbilaga 3b Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 4 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga 5 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1950

Storlek: 60 hektar

Kommun: Landskrona

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid fågeltornet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.857222, E 12.888306

Hitta mig

Skärfläcka.

Illustration: Katarina Månsson


Skärfläckan är en elegant, långbent vadare som kan ses under våren på strandängarna i området. Den omisskännliga uppåtböjda näbben sveps fram och tillbaks längs vattenytan i jakt på små kräftdjur, fiskrom och andra smådjur.

Mer information

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt