Råbockarp

Råbockarp ligger på Linderödsåsens nordsluttning och består huvudsakligen av bokskog med inslag av granplanteringar. Längs med Vramsån växer sumpskog med rikligt inslag av död ved.

Råbockarp präglas av att vatten ständigt är i rörelse i sluttningen. Ofta bildas små bäckar och den rikliga vattenmängden gör att skogen har en jämn och hög fuktighet, vilket är gynnsamt för en mängd mossor och lavar. De hotade lavarna bokvårtlav, ädellav och rosa lundlav samt ett av Skånes största bestånd av lunglav finns i reservatet.

Vramsån utgör en av Europas främsta lokaler för stormusslor och här förekommer sju olika arter, däribland de starkt hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Kungsfiskare födosöker i Vramsån och häckar troligtvis i området.

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Marit Hedlund

Naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • samla ved eller plocka pinnar
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. göra upp eld,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

8. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 87 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


I Råbockarp finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.