Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lillesjö

Lillesjö naturreservat, alldeles utanför Yngsjö by, sträcker sig mellan Helgeå och Hanöbukten. Här finns strandängar, alskog och tallbevuxna sanddyner. I det tätortsnära reservatet trivs flera sällsynta växt- och djurarter.

Mellan å och hav

Lillesjö naturreservat ligger alldeles söder om Yngsjö. Reservatet avgränsas i öster mot stranden och havet och i väster mot Helge å. Söderut gränsar reservatet mot Gropahålets naturreservat Länk till annan webbplats.. Den västra delen av reservatet, närmast ån, består av öppen betesmark och svämlövskog medan den östra delen består av trädklädda sanddyner med huvudsakligen tall.

Hanöbuktens dynlandskap

Längs med Hanöbukten, från Juleboda i söder till Åhus i norr, finns Sveriges största kustdynlandskap. I Lillesjös naturreservat sträcker sig dynerna mer än 500 meter inåt land och är uppemot 12 m höga. Idag är sanddynerna klädda med tallskog och därmed helt opåverkade av vinden. En stor del av tallarna är planterade för att förhindra sandflykt. Idag glesas trädskiktet ut för att gynna blommande växter och insekter.

Marker som översvämmas

Betesmarken intill Helge å översvämmas regelbundet och hyser en för havsstrandängar typisk flora med bland annat gulkämpar, salttåg och agnsäv. Många strandängsfåglar och gäss vistas i denna del av reservatet. Alskogen, som även den översvämmas regelbundet, har stått under fri utveckling under en lång tid och rymmer därmed rikligt med död ved, något som gynnar den biologiska mångfalden.

Ovanliga arter

Lillesjö har stor potential att utvecklas som lokal för en mängd hotade arter, men redan idag förekommer ett flertal ovanliga arter i reservatet. I vasspartier längs Helgeå växer den sällsynta gullståndsen och här häckar även rosenfink. Mindre hackspett häckar i svämlövskogen. I öppna partier bland sanddynerna finner man en kalkgynnad flora med hotade arter som tofsäxing, hedblomster, vanlig sandviol och sandnejlika.

Stig i tallskogen. Foto: Josefin Persson

Stig i tallskogen. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad 1 mars - 20 augusti
 • elda annat än med friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • rida och cykla utanför väg eller eventuell anvisad led

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 3. elda annat än med friluftskök,
 4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled/område,
 5. rida annat än på väg eller särskilt anvisad ridled/område,
 6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,
 7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 8. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 80 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Gropahålets parkeringsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.864500, E 14.236944

Hitta mig

Sandnejlika.

Illustration: Nils Forshed


Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En miljö som kräver hög solinstrålning och att sand kontinuerligt blottläggs. Gärna genom bete och tramp. Sandnejlikan är en låg och tätt tuvad växt med stora vita blommor med fransade kronblad. Blommorna är väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss