Åbjär

I Åbjär finns två vandringsleder som börjar vid parkeringen och inledningsvis löper tillsammans. Reservatet bjuder vandraren på varierad terräng med Mjöån i centrum, vilken rinner fram genom sumpskog och mellan stupande bergsbranter. I den fuktiga miljön trivs många arter av mossor, lavar och svampar. Den rika insektsfaunan lockar i sin tur till sig en mängd småfåglar och hackspettar.

Spår från järnåldern

I reservatet finns spår från människor som levt här för flera tusen år sedan. Här finns både lämningar i form av gravhögar och röjningsrösen från forntida åkerbruk. I söder finns en fossil gammal åker på ca 450x150 meter. Den består av stenröjda ytor med 50 stenrösen, så kallade röjningsrösen. Vissa rösen är uppemot 5 meter i diameter och ca 0,5 meter höga.

Från betesmark till bokskog

Här i gränslandet mellan jordbruks- och skogsbygd var boskapsskötseln länge den viktigaste näringen. Sedan betesdjuren försvunnit har bokskogen brett ut sig. Längs med Mjöån, som rinner genom reservatet, finns sumpskog som huvudsakligen består av al.

Mjöåns djurliv

Mjöån är ett av tillflödena till Helge ås vattensystem. Den har till största delen kvar sitt ursprungliga meandrande flöde. Åns naturvärde är mycket högt och i dess rena vatten lever många fisk- och insektsarter. Fiskar som öring och elritsa ger förutsättningar för den hotade tjockskaliga målarmusslan att föröka och sprida sig. Musslans larver lever som parasiter på fiskarnas gälar. Efter någon månads tid utvecklas de till millimeterstora musslor som faller av och gräver ner sig i åbottnen där de blir kvar i några år. Den tjockskaliga målarmusslan har visat sig kunna bli omkring 90 år gammal.

Arter kring Mjöån

I den fuktiga miljön kring Mjöån trivs många arter av mossor, lavar och svampar. På de svårframkomliga branterna gör ras att träd faller och blir liggande. Dessa döda träd är livsmiljö för många sällsynta svampar, lavar, mossor och inte minst insekter. Till de riktiga rariteterna i området hör den röda ögonknäpparen, en skalbaggsart vars larver lever i grova, ruttnande bokstubbar.

Den rika insektsfaunan lockar i sin tur till sig en mängd småfåglar och hackspettar. I och kring Mjöån kan man bland annat få syn på forsärla och strömstare.

Friluftsliv

I Åbjär finns två vandringsleder, en gul (ca 2,5 km) i den norra delen av reservatet och en blå (ca 3 km) i södra. Lederna börjar vid parkeringen och går inledningsvis tillsammans. Vid trappan skiljer sig lederna åt. Gul led fortsätter ned för trappan. Här nere finns en rastplats med eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Om du fortsätter den gula leden norrut finns ytterligare en rastplats med bänkbord intill Mjöån. Väljer du istället blå led går du förbi trappan och över en spång och fortsätter vandringen söderut. Här passerar du den fossila gamla åkern med sina 50 röjningsrösen.

Walkers visiting Åbjär Nature Reserve discover a varied terrain with the River Mjöån ravine running through the centre. There are interesting footpaths through the beech woodland and along the river. The River Mjöån runs through wet woodland and between steep ravine walls.

From grazing to woodland

Here in the boundary between farmland and woodland, livestock farming has long been the most important source of income. The beech woodland has spread out since the grazing animals disappeared.

Healthy water and healthy fish

The River Mjöån is one of the tributaries of the River Helge water system. It has virtually retained its original, meandering course. The nature conservation value of the River is high and many fish and insect species live in the clean water. Fish such as brown trout and common minnow provide the conditions for the threatened thick-shelled river mussel to breed and disperse.

Scree, life and death

In the humid environment around the River Mjöån, many species of mosses, lichens and fungi thrive. On the inaccessible steep slopes, the scree, trees that fall are left lying. These dead trees are a habitat for many rare fungi, lichens and mosses but not least insects. Small birds feed on the insects.

Mjöån. Foto: Bertil Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Åbjär som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda eller använda engångsgrill förutom i den anlagda grillplatsen
  • framföra fordon inom reservatet
  • samla ved eller plocka pinnar
  • samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar utan tillstånd

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,

3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

4. använda engångsgrill,

5. elda,

6. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

7. framföra fordon på vägarna inom reservatet.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar,

9. fånga och bortföra insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljöer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 93 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.871861, E 13.998722

Hitta mig

Röd ögonknäppare.

Illustration: Katarina Månsson

Röd ögonknäppare lever i håligheter och skadade delar på de gamla träden och högstubbarna, gärna av bok. Inne i den mjuka, multnande veden äter larverna andra insektslarver. Det tar flera år innan de omvandlas till fullvuxna skalbaggar. Förpuppningen sker i veden i maj och skalbaggen kan ses sitta på t.ex. ormbunksblad i gläntorna i slutet av maj och början av juni.

Mer information

Karta för utskrift över Åbjär.

Karta för utskrift över Åbjär.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 2.9 MB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss