Haralds ängar

Öppen betesmark. Foto: Johanna Ragnarsson

Öppen betesmark. Foto: Johanna Ragnarsson

Haralds ängar ligger på Hallandsåsens sluttning, ganska nära Förslöv. I den öppna och delvis fuktiga slåtterängen växer svinrot, stor blåklocka, smörboll och Jungfru Marie nycklar. Tänk på att många av ängsblommorna är fridlysta och känsliga för tramp. Reservatet saknar parkering och anordningar för friluftslivet.

Ängsmarker på Hallandsåsen

Haralds ängar ligger på Hallandsåsens sydvästra sluttning strax nordost om Förslöv. Området ligger på gränsen mellan åsens varierande bokskogslandskap och den öppna slätten ut mot havet. I sydöstra kanten av området finns källsprång, vars vatten sipprar ner mot väst och håller en del av ängen ständigt fuktig.

Öppna marker med lång kontinuitet

Som en följd av den långa hävdkontinuiteten har området har stora biologiska värden. Trots sin ringa storlek finns en stor variation i struktur och ljusförhållanden med solbelysta stammar och enstaka äldre hamlingspåverkade träd. Slåtterängen är i stort sett öppen med enstaka blommande, bärande buskar som ros, hagtorn och vildapel. Betesmarken varierar från helt öppen i norr till en mer lundartad karaktär i söder.

Artrik flora

I området växer flertalet arter som är typiska för marker med långvarig hävd. På den öppna slåtterängen finner man bland annat svinrot, stor blåklocka, smörboll och Jungfru Marie nycklar. I de trädklädda betesmarkerna växer till exempel gökärt, lungört och grönvit nattviol.

Restaurerade slåtterängar

Haralds ängar slåttrades fram till slutet av 1930-talet. Därefter upphörde hävden och området växte igen fram tills man på 1980-talet återupptäckte områdets höga värden, restaurerade marken och återupptog den regelbundna hävden. Haralds ängar har fått sitt namn efter Harald Johansson som tillsammans med naturskyddsföreningen tog initiativet till den återupptagna hävden.

Friluftsliv

Reservatet är fuktigt. Här finns ingen parkering eller anordningar för friluftsliv. Många av ängsblommorna är fridlysta och känsliga för tramp. Betrakta på avstånd och gå med försiktighet.

Ängsblommor. Foto: Johanna Ragnarsson

Ängsblommor. Foto: Johanna Ragnarsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • gräva upp växter
  • göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök
  • bryta sönder, insamla eller bortföra ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

2. bryta sönder, insamla eller bortföra ved,

3. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

4. gräva upp växter,

5. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på
återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under
förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte
bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med
undantag av enstaka beläggsexemplar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 1 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Gökärt

Illustration: Katarina Månsson


Gökärten blommar på våren när göken kommer. Blommorna är först rosa men övergår senare i blålila. Båda färgerna kan finnas på samma planta. Färgen ändras med blommans pH (surhetsgrad), vilket ändras med pollinering och ålder. Gökärten är en klassisk ängs- och hagmarksväxt, vanlig i ogödslade naturbetesmarker.

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss