Skånska Kattegatt

Skånska Kattegatt är ett havsområde helt i utsjömiljö och förbinder Öresund med övriga Kattegatt. I den mjuka havsbottnen lever grävande koralldjur och havskräftor. Den produktiva miljön är av stor betydelse för Kattegatt-torsken och för tumlare. Med sina knappt 60 000 hektar är det ett av Sveriges största marina naturreservat. Fiske är förbjudet i större delen av området.

Salt och sött vatten

Den mjuka och leraktiga havsbottnen ligger på mellan 19 – 34 meters djup. Utmed botten kommer salt havsvatten in från norr. Högre upp i vattenmassorna är vattnet bräckt, dvs uppblandat med sötvatten. I det djupa, salta vattnet är miljön stabil och strömmarna svagare. Det bidrar till en rikare bottenfauna men gör även miljön känslig för syrebrist orsakad av exempelvis övergödning.

Från ormstjärnor till sjöpennor

Under 1900-talet har livet på havsbottnen ändrats. Syrebrist och omfattande bottentrålning kan vara orsaken. De mindre känsliga ormstjärnorna har blivit dominerande. Sedan fisket stängdes, 2009, har de mer känsliga koralldjuren sjöpennor gynnats. Förutom sjöpennor och ormstjärnor finns även olika musslor, sjöstjärnor, sjöborrar och kräftdjur. Alla bidrar dom med sitt grävande till att bottnen får än mer syre och blir attraktiv för fler arter.

Torsk och tumlare

I Skånska Kattegatt är det lätt att se den lilla valen tumlare under hela året. Det rör sig främst om individer från en grupp som kallas Bälthavspopulationen. För att kommunicera, leta föda och navigera använder sig tumlare av ekolokalisering. Det gör att den är mycket känsliga för ljudstörningar orsakade av oss människor. Även torsken är känslig för buller under sin lek i januari-mars. Då samlas en stor del av det akut hotade Kattegatt-beståndet just här. Torsk är den ekologiskt sett viktigaste rovfisken i Västerhavet och skyddas genom att fiske är förbjudet i större delen av naturreservatet. Gråsäl och knubbsäl är andra djur i området.

Friluftsliv

Den främsta attraktionen, förutom upplevelsen av att vara på sjön, är sannolikt möjligheten att se tumlare men även säl och sjöfågel. Både tumlar- och sälsafari förekommer i och i närheten av området. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Substrat, strömmar och djup

Ovanför den leraktiga havsbottnen, som ligger på mellan 19 – 34 meters djup, går en sydgående salt bottenström. Ett kraftigt språngskikt skiljer den salta vattenmassan mot den nordgående Baltiska ytströmmen som för med sig bräckt vatten från Östersjön. Under salthaltssprångskiktet är miljön relativt stabil och strömmarna svagare, vilket både ger förutsättningar att utveckla en rik bottenfauna och samtidigt gör den känslig för syrebrist.

Ändringar i bottenfaunan

I början och en bit in på 1900-talet karaktäriserades bottensamhället av ett släkte av märlkräftor (Haploops). Vid slutet av århundrandet visade inventeringar att detta samhälle försvunnit från samtliga provpunkter och att området istället dominerades av ormstjärnor. Den omfattande bottentrålning som bedrivits och perioder med syrebrist pga övergödning av haven är sannolikt bidragande orsaker till förändringen. Bottentrålningen och övrigt fiske stoppades i huvuddelen av området 2009 och på senare år har syreförhållandena varit bättre.

Inventeringar som gjorts 2014-2018 i området visar nu att Ospar-habitatet ”sjöpennor och grävande megafauna” dominerar i hela området. Sjöpennor är koralldjur och här rör det sig om arterna liten piprensare (Virgularia mirabilis) och sjöfjäder (Pennatula phosphorea). Andra exempel på arter som påträffades frekvent och som är typiska för naturtypen är vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), havskräfta ( Nephrops norvegicus), rödvit eremitkräfta (Pagurus bernhardus), räfflad simkrabba (Liocarcinus depurator) och ormstjärnesläktet Ophiura. Man fann även islandsmussla (Arctica islandica), kräftdjuren Calocaris macandreae och Callianassa subterranea, vilka också är indikatorer för Ospar-habitatet. Ytterligare exempel på stora grävande arter som påträffades är lyrsjöborre (Brissopsis lyrifera), hjärtsjöborre (Echinocardium cordatum) och pirål (Myxine glutinosa).

Sju rödlistade arter har påträffats av vilka särskilt kan nämnas hästmussla (Modiolus modiolus) och sandmusslan Mya truncata som båda minskat kraftigt i många områden i svenska vatten under senare år och räknas som sårbara enligt Artadatabanken 2020 och/eller Helcom 2013.

Torsk

En stor del av det akut hotade (enligt Helcom 2013) Kattegatt-beståndet av torsk samlas i Skånska Kattegatt under januari – mars för att leka. Under leken uppvaktar hanarna honorna med grymtljud och uppvisningsrörelser under denna period är de särskilt känsliga för störningar, t ex buller. Torsk är den ekologiskt sett viktigaste rovfisken i Västerhavet.

Tumlare

Skånska Kattegatt ligger inom ett område som har särskilt hög förekomst av tumlare. Det rör sig främst om individer från den sk Bälthavspopulationen. Tumlare finns i området under hela året. Då tumlaren är en liten val som rör sig i kalla vatten är den beroende av en riklig tillgång på föda. För att kommunicera, leta föda och navigera använder sig tumlare av ekolokalisering. Deras ekolod består av snabba, högfrekventa klickljud som ligger mellan 110 – 150 kHz. Tumlare är mycket känsliga för ljudstörningar orsakade av oss människor.

Referensområde för vår havsmiljö

Det övergripande syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. En viktig del av syftet är att naturvärdena ska kunna utvecklas med minimal mänsklig påverkan. Länsstyrelsen arbetar därför för att allt fiske även fortsättningsvis ska vara förbjudet i större delen av området. Där fiske är tillåtet ska särskilda regler gälla. I dagsläget är dessa inte beslutade. Naturreservatets läge gör att sjöfarten genom området är omfattande. Den skadliga påverkan kommer att minska genom föreskrifter som begränsar hastigheten för vissa fartyg, uppkomst av buller, förbud mot vattenskoter och motsvarande fartyg och reglerar kring hur man får färdas i närheten av marina däggdjur och sjöfågel.

Skånska Kattegatt är det första marina naturreservatet i Västerhavet som är tänkt att fungera som ett jämförelseområde, ett så kallat referensområde, för den marina miljön. Det innebär att forskning och kunskapsinsamling för att följa utvecklingen av naturvärdena är viktigt och kan hjälpa oss att förstå mer om vår havsmiljö, t ex effekterna av klimatförändringar och fiske.

 • Stänga av ekolodet och liknande ljudalstrande utrustning
 • Sänka farten om du kör för motor och följa hastighetsbegränsningen
 • Inte slänga något överbord eller släppa ut annat än rent vatten
 • Hålla en rak och stadig kurs och inte följa efter eller gå emellan individer eller grupper av marina däggdjur eller sjöfåglar
 • Rapportera till Länsstyrelsen och Kustbevakningen om du ser borttappade fiskeredskap eller att fiske sker där det inte är tillåtet

Knubbsäl. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • Köra fortare än 25 knop med vissa båtar
 • Ankra
 • Köra vattenskoter eller motsvarande fartyg
 • Följa efter/köra emellan individer/grupper av marina däggdjur och sjöfågel
 • Jaga

Regulations within the nature reserve Skånska Kattegatt Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. borra, muddra, schakta, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av material, utfylla, dumpa, spränga, lagra kemiska ämnen i sediment eller berggrund,
 2. ankra,
 3. uppföra någon form av anläggning eller att placera ut ett för naturreservatet främmande föremål,
 4. i en högre hastighet än 25 knop framföra yrkesfartyg som har en längd mindre än 15 meter i vattenlinjen, eller motordrivna fritidsfartyg oavsett storlek,
 5. framföra vattenskoter eller motsvarande fartyg*,
 6. anordna militära övningar,
 7. anordna tävling eller arrangemang som kan inverka störande på naturmiljön,
 8. bedriva vattenbruk, t ex fisk- eller musselodling eller odling av makroalger, eller skörd av befintlig vegetation,
 9. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter eller populationer,
 10. jaga,
 11. plocka, fånga eller samla in växter eller djur,
 12. medvetet störa marina däggdjur eller sjöfågel såsom att följa efter individer eller grupper, eller köra mellan par eller grupper av individer,

  Vidare är det utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att;
 13. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa djurlivet exempelvis insamlande eller fångande av organismer, eller med metod som använder sonar, annan ljudgenerering eller elektromagnetisk strålning.

* med vattenskoter eller motsvarande menas fartyg som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 58 596 hektar

Kommun: Båstad och Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta mig

Tumlare.

Illustration: Katarina Månsson


Tumlaren är vår minsta val och är ca 1,5 meter lång. Valarna rör sig i reservatet under hela året. De är känsliga för buller eftersom de använder ekoljud när de letar mat och kommunicerar. Kanske får du en skymt av tumlarens trekantiga ryggfenan när den simmar förbi?

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss