Sinarpsdalen

Sinarpsdalen ligger sydväst om Båstad och är en markerad dalgång med stora höjdskillnader. I dalbottnen går järnvägslinjen mellan Båstad och Helsingborg. Dalen består av ett varierat odlingslandskap med betesmark och åkermark, men också stora partier skogsmark. Innan skiftena bestod Sinarpsdalen till större delen av fäladsmark till flera byar i området. Då dominerades området av öppen hedmark med enbuskar och ljung.

På sluttningarna finns välbevarade betesmarker, bronsåldershögar, stensättningar och stenar med skålgropar. Andra historiska lämningar är hålvägar, fossila åkrar och odlingsrösen. Torpruiner och välbevarade stengärdesgårdar visar på skiftenas påverkan på landskapet under 1800-talet. Sinarp var tidigast en ensamgård, vilken senare delades i två gårdar. Den nuvarande byn ligger till stor del i sitt medeltida läge och exempel nutida bebyggelse är relativt få. Dagens fastighetsgränser har bevarat byns tidigare gränser mellan inägor och utmark.

Motiv för bevarande

Sinarpsdalen är en representativ miljö som visar hur befolkningsökning, ändrade odlingsmetoder och rationaliserat jordbruk medförde en ökad uppodling av de tidigare utmarkerna. Fornlämningar, hålvägar, det välbevarande vägnätet och lämningar efter järnvägens etablering visar på olika tiders kommunikation. Bebyggelsen är välbevarad.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax sydväst om Båstad.