Örnaberga

Örnaberga ligger nordväst om Simrishamn. Området utgörs av ett omväxlande odlingslandskap med många dungar av ädellövträd, alléer och solitärträd. Variationen i topografin förstärks av de förhållandevis mäktiga grusavlagringar som finns här. Byn Örnaberga består av fyra gårdar med välskötta, relativt stora boningshus och ekonomibyggnader i gråsten. Området visar på en komplett jordbruksmiljö.

Motiv för bevarande

Örnaberga är en väl samlad, mindre by i ett värdefullt småskaligt kulturlandskap. Förutom den byggda miljön finns stora biologiska värden.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 5 km norväst om Simrishamn.