Örahult

Örahult ligger i ett öppet odlingslandskap, som omges av tät granskog. På sina ställen är landskapet småskaligt med små åkerlotter och beteshagar. Här finns flera välbevarade stengärdesgårdar och vällagda odlingsrösen. Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger längs en slingrande grusväg. Örahultsstugan är en äldre, välbevarad ryggåsstuga. Väster om Örahult ligger en gammal blockrik utmark med enbevuxna backar, fuktängar och kärrmarker samt gles blandskog.

Motiv för bevarande

Ålderdomligt kulturlandskap

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 9 km norr om Perstorp.

Se området i webbgis: Örahult Länk till annan webbplats.