Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Visseltofta

Ån och de därtill hörande goda betesmarkerna gynnade tidigt en bosättning. Fornlämningar som bronsåldersröset på gravfältet Rörsbjär, sydväst om bykärnan, och ytterligare ett gravfält sydost om Rörsbjär visar detta. Förutom dessa finns en offerkälla och en fångstgrop inom området.


Den äldre bebyggelsen är främst lokaliserad till västra delen av Visseltofta. Den medeltida kyrkan, ombyggd under 1700- och 1800-talen, ligger på en karaktäristisk höjd och i anslutning ligger prästgård och klockarehus. Närliggande skolhus byggdes om till ålderdomshem när nya skolan togs i bruk 1957. Med befolkningsökningen runt 1900 förtätades byn och Visseltofta blev ett centrum för omlandet med serviceinrättningar och mindre industrier. I utkanten av samhället, utmed vägen mot Vesljunga, ligger en stor tvåvåningsbyggnad som uppförts som hotell för den då förväntade järnvägen. Bebyggelsen ligger väl samlad intill de fem infartsvägarna. Flera byggnader visar knuttimringsteknik och skiftesverk. Bostadshusen är till större delen klädda med 1800-tals panel och ekonomibyggnaderna uppförda i gråsten. Över Lillån löper två stenvalvsbroar. I utkanten av Visseltofta finns en sågindustri med flera byggnader bevarade.

Motiv för bevarande

Fornlämningarna visar områdets betydelse sedan förhistorisk tid. Visseltofta är ett tydligt exempel på mindre centralort i skogsbygd och har ett högt kulturhistoriskt värde i bebyggelsestruktur, byggnadsbestånd, vägsträckningar och broar.               

Hitta hit

Platsen ligger cirka 8 km nordväst om Osby.

Se området i webbgis: Visseltofta Länk till annan webbplats.

Kontakt