Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Vätteryd

Vätterydsgravfältet ligger i det småbrutna och lätt kuperade landskapet söder om Sösdala och är Skånes största och bäst bevarade gravfält med resta stenar.

Vätteryds gravfält

Terrängen är omväxlande och består av öppen odlings- och betesmark samt skog. Norddost om fältet finns en mindre skogsbevuxen kulle. Gravfältet, som omfattar cirka 375 resta stenar, ligger på hedliknande fäladsmark och är från yngre järnålder. På 1800-talet var antalet resta stenar cirka 600 men ansågs dels vara odlingshinder, dels utnyttjades som byggnads- och fyllnadsmaterial. Stenarna bildar såväl skeppssättningar som fyrsidiga stensättningar, men kan också vara solitärer. Gravarna visade sig vid arkeologiska undersökningar vara brandgravar. I området finns dessutom boplatslämningar från yngre stenålder.

Motiv för bevarade

Fornlämningsområdet tillhör ett av de större järnåldersgravfälten i Skåne, vilka i huvudsak är koncentrerade till de inre delarna av länet. De för dessa trakter ovanliga lämningarna efter boplatser visar att området togs i anspråk redan på stenåldern.

Hitta hit

Vätteryd ligger längs väg 23 mellan Tjörnarp och Sösdala sydväst om Hässleholm.

Se området i webbgis: Vätteryd Länk till annan webbplats.

Kontakt