Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Västra Alstad

Byn åskådliggör en skånsk bymiljö sådan den gestaltades efter skiftets genomförande under förra hälften av 1800-talet.

Landskapet i den sydvästra delen av Skåne präglas är av de många och tätt liggande kyrkorna. Detta skånska slättlandskap var tidigt en rik jordbruksbygd och befolkningsmängden stor vid medeltidens kyrkobyggande. Västra Alstad by ligger i övergångsbygden mellan slätten och backlandskapet i norra delen av kommunen och omges av åkermark.

Centralt i byn ligger den vitputsade kyrkan. Den är av medeltida ursprung men är starkt präglad av utbyggnaden under 1800-talet och restaureringen under 1920-talet. Västtornet är från senmedeltid men ombyggt under 1780-talet. Kyrkbyn kännetecknas av en väl bibehållen gatehusbebyggelse, vilken kantar den slingrande bygatan. Husen kan i huvudsak dateras till förra seklet. I den södra och västra bydelen återfinns de efter skiftet kvarliggande gårdarna. De bevarar i regel en fyrlängad gårdsform med mer eller mindre löst grupperade längor.

Motiv för bevarande

Byn åskådliggör en skånsk bymiljö sådan den gestaltades efter skiftets genomförande under förra hälften av 1800-talet.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 6 km nordost om Trelleborg.

Se områdeti webbgis: V Alstad Länk till annan webbplats.

Kontakt