Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Västerstad

Västerstads kyrkogård

Landskapet kring Västerstad är öppet och uppodlat. Vidsträckta åkerfält utbreder sig på båda sidor om den allékantade landsvägen. Söder om Västerstad är landskapet i hög grad präglat av 1800-talets jordbruksskiften med spridda ensamgårdar och egnahem och ett rätvinkligt vägnät som följer skiftenas rationella ägostruktur.

 

Västerstads gamla sockencentrum var beläget vid gamla kyrkan, som övergavs på 1870-talet. Av 1100-talskyrkan återstår en gråstensruin. Den nya tegelkyrkan i nygotisk stil byggdes några hundra meter väster om den gamla bykärnan. Samtidigt som den nya kyrkan uppfördes försköts socknens centrum västerut. I dag består bebyggelsen kring 1800-talskyrkan till övervägande del av bostadshus från tiden kring sekelskiftet 1900. På central plats ligger skolan. Söder om vägen står Lantmännens spannmålsmagasin, som en vittnesbörd om traktens huvudsakliga näring. Prästgården ligger kvar på den gamla tomten invid kyrkoruinen. Bostadshuset uppfördes på 1920-talet, medan de två flyglarna är från 1800-talet. Tillsammans bildar de en enhetlig miljö i nyklassicism. Öster om kyrkoruinen ligger Västerstads sätesgård med delvis raserade gråstenslängor.
  

Motiv för bevarande

Området åskådliggör mycket av de landskaps- och bystrukturförändringar som är specifika för 1800-talet. Skiftesreformerna, befolkningsökningen, den ekonomiska och agrara utvecklingen medverkade då till att omforma det gamla odlingslandskapet och bymönstret. Av speciell betydelse för landskapsbilden är allén och de öppna och relativt småskaliga odlingsfälten.                

Hitta hit

Platsen ligger 7 km söder om Hörby.

Se området i webbgis: Västerstad Länk till annan webbplats.

Kontakt