Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Vånga

Vånga ligger vid norra delen av Ivösjön i norra delen av Kristianstads kommun. Kring Rystorp i områdets västra del och vid Snäckestad i sydöst finns bokskog på äldre skogsbevuxen utmark. Typiskt för trakten är de stora och tidiga fruktodlingarna. Efter skiftet kom dessa odlingar att bli viktiga binäringar till jordbruket. I samband med en mer etablerad yrkesodling bildades fruktpackerier i trakten. Därtill bildades bränneriaktiebolag, vars drift var igång till 1965.

Vånga kyrka är ursprungligen uppförd på 1200-talet men präglas idag av de ombyggnader som genomfördes under 1800-talet. Redan på 1400-talet låg gårdarna i Vång under Bäckaskogs kloster, men genom reduktionen 1680 kom frälsegårdarna att bli kronohemman. Vånga by skiftades genom laga skifte 1823-1832. Kring kyrkan finns några välbevarade gårdar med byggnader främst från 1800-talet.

Juteboda har anor från 1500-talet och låg under Bäckaskogs gods fram till mitten av 1700-talet. Juteboda är en äldre gårdsmiljö med två välbevarande byggnader, varav det ena är en ryggåsstuga. Husen är båda uppförda på traditionellt sätt i skiftesverk under halmtak. I omgivningarna finns hamlade träd och stenmurar.

Bonnslätt är en välbevarad gård från 1870-talet med röd locklistpanel. Intill finns även Perstorps missionshus, den så kallade Perstorpskyrkan, uppförd 1860 för baptistförsamlingen.

Motiv för bevarande

Området visar den agrara utvecklingen under 1800-talet där fruktodlingarna fick allt större betydelse. Den välbevarade bebyggelsen är viktiga inslag i landskapet. Missionshuset är ett intressant dokument över den frikyrkliga rörelsen i trakten. Juteboda är ett tydligt exempel på äldre bondgårdsmiljö i skogsbygd där bebyggelse, markanvändning, hamlade träd och stenmurar utgör betydelsefulla delar.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 22 km nordost om Kristianstad vid Ivösjön

Se området i webbgis: Vånga Länk till annan webbplats.

Kontakt