Kulturmiljöprogram: Tolånga

Tolånga kyrka

Området ingår i ett agrart inriktat kulturlandskap, präglat av 1800-talets jordbruksdrift. Bystrukturen är karaktäristisk för de skånska byarna för tiden efter skiftets genomförande.

Tolångaån flyter genom en kuperad odlingsbygd. Dalgången, med i huvudsak flacka slänter, upptas av betesmarker. På moränhöjderna norr om ån har några stenåldersboplatser påträffats. Stenmurar markerar de under 1800-talet uppkomna ägogränserna och spridda trädgrupper ger området omväxling. Åns vattenkraft utnyttjade i äldre tid för kvarndrift och vid sekelskiftet omtalas fyra kvarnar i området. 
  
Kyrkkullen med den vitputsade kyrkan dominerar omgivningen. Kyrkan uppfördes under romansk tid men blev under 1800-talet förändrad genom om- och tillbyggnader. Tillsammans med skolan, som är uppförd i sekelskiftets typiska tegelarkitektur, har den utgjort socknens centrum. 
  
Bebyggelsen utgörs främst av gatehus och modernare villor. Merparten av gårdarna utflyttades vid laga skifte 1839. I byns östra del kvarligger dock några gårdar med aktivt jordbruk. På gammal tomt kvarligger även militiebostället, vars byggnader är av varierande ålder och gestaltning. Den äldre boningslängan i korsvirke anses härröra från 1700-talet.  

Motiv för bevarande

Området ingår i ett agrart inriktat kulturlandskap, präglat av 1800-talets jordbruksdrift. Bystrukturen är karaktäristisk för de skånska byarna för tiden efter skiftets genomförande. De av hävd betade markerna kring ån är av betydelse för miljön.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger strax öster om Sjöbo.

Se området i webbgis: Tolånga Länk till annan webbplats.