Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Teckomatorp

Teckomatorp är belysande för de skånska stationssamhällena, landsbygdens nya centralorter, där såväl bebyggelse som stadsplan illustrerar de kring sekelskiftet 1900 rådande idealen.

Teckomatorp ligger i södra delen av Svalövs kommun och bestod endast av två gårdar före järnvägens tillkomst på 1860-talet då den privata bandelen Eslöv-Landskrona togs i bruk. År 1877 upphöjdes den från början obemannade hållplatsen till järnvägs- och poststation. I och med att västkustbanans sydligaste del, Billesholm-Malmö, stod färdig 1885 och Teckomatorp blev en av stationerna utmed linjen utvecklades orten till en järnvägsknut.

Såväl bebyggelsen som stadsplanen av rutnätstyp påvisar den snabba utvecklingen under decennierna kring 1900. Vid det stora torgets södra sida markerar järnvägsstationen, byggd 1872, samt järnvägshotellet från 1886 genom sitt representativa utseende det nya samhällets betydelse. Här finns även Gamla folkskolan, byggd 1894.

Bebyggelsen söder om järnvägen kännetecknas av bostadshus samt byggnader för handel och hantverksrörelser. Gult och rött tegel är de vanligaste förekommande byggnadsmaterialen, vilket ger bebyggelsen ett enhetligt utseende. Den stadsbetonade prägeln understryks bland annat av de avfasade hörnpartierna på byggnader vid gatukorsningar.

Föreningen Folkets hus köpte 1905 mark och året därpå uppfördes byggnaden. År 1909 byggdes den till med Stora salen, mittparti och serveringsveranda, vilket följdes av ytterligare förändringar i flera omgångar. Under andra världskriget användes anläggningen som militärförläggning och under 1960- och 1970-talen som kommunal förskola. 

Motiv för bevarande

Teckomatorp är belysande för de skånska stationssamhällena, landsbygdens nya centralorter, där såväl bebyggelse som stadsplan illustrerar de kring sekelskiftet 1900 rådande idealen. Byggnadernas placering i gatulinjen är av betydelse för ortens karaktär liksom tegelarkitekturen. Folkets hus är ett bra exempel på folkrörelsens samlingslokaler.               

Hitta hit

Platsen ligger i cirka 3 km söder om Svalöv.

Se området i webbgis: Teckomatorp Länk till annan webbplats.

Kontakt