Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Östra Karaby

Östra Karaby kyrka och by är belägen på en markerad höjdsträckning i slättlandskapet väster om Eslöv.

Vidsträckta odlade fält dominerar bygden, endast smärre partier utgör betesmark. Den medeltida kyrkan, med ett fritt läge i byns södra del, är synlig vida omkring. Den lilla kyrkan med trappgavlar och utan västtorn understryker den medeltida karaktären. Den fristående klockstapeln i trä har uppförts under tidigt 1700-tal.

Merparten av byns bebyggelse är koncentrerad till landsvägen norr om kyrkan. Enstaka äldre längor är uppförda i korsvirke. Huvuddelen av byggnadsbeståndet är från 1900-talet. Det öppna, odlade landskapet domineras av den högt liggande kyrkan, vars läge på en trolig äldre offer- och kultplats är intressant. Fristående klockstapel är för skånskt vidkommande en ovanlig företeelse.

Motiv för bevarande

Det accentuerade, höga och fria läget är karaktäristiskt för de tidigmedeltida kyrkornas placering. Läget gör att kyrkan dominerar ett större landskapsavsnitt.

Hitta hit

Området ligger cirka 5 km nordost om Eslöv.

Se området i webbgis: Ö Karaby Länk till annan webbplats.

Kontakt