Kulturmiljöprogram: Kverrestad

Den äldre bebyggelsen i Kverrestad är samlad kring 1870-talskyrkan, som fick ersätta socknens medeltida kyrkobyggnad. Något öster om kyrkan ligger prästgården. Två längor i korsvirke från 1700-talet är bevarade av den ursprungligen fyrlängade gården. Boningslängan är sammanbyggd med en vid mitten av 1800-talet uppförd, vitputsad länga. Anläggningen illustrerar två olika typer av prästgård. Dels en, som är präglad av mer traditionellt byggnadsskick dels en, som har påverkats av högreståndsbebyggelsen. Den forna, parkliknande trädgården är bevuxen med höga lövträd och omgiven av en stenmur. Till anläggningen hör en mindre korsvirkeslänga av ålderdomlig typ, belägen i trädgårdens nordvästra del.

Till närmiljön hör socknens före detta fattigmagasin, byggt i gråsten 1803. I ena väggen är en runsten inmurad. Skolan ligger på sluttningen nedanför kyrkan. Två tegellängor med sekelskifteskaraktär sluter miljön mot norr. Söder om byn ligger ett långsträckt åsområde med betesmark med mer frodiga, buskbevuxna partier, omgivet av ett mjukt böljande åkerlandskap.

Motiv för bevarande

Kverrestad bevarar karaktären av gångna tiders sockencentra. Viktiga inslag i miljön är kyrkan, prästgården, sockenmagasinet och prästgårdsparken.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger söder om Lunnnarp och sydost om Tomelilla.

Se området avgränsat i webbgis:

Kverrestad Länk till annan webbplats.