Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Korup-Lya fälad

Området mellan Korup och Lya fälad ligger cirka tre kilometer sydost om Båstad. Landskapet är kuperat och består till stor del av ljunghed med enbuskar, odlingsmarker och kärr.

Området utgjorde till största delen utmark till Lya by. Markerna har hävdats genom bete och fäladerna har en lång tradition sedan medeltid. Ljungheden är en rest av det landskap som innan skiftena dominerade Bjärehalvön. Odlingslandskapet är på flera håll småskaligt och har en ålderdomlig karaktär.
  
I området finns historiska lämningar som stensträngar, fägata, markerade gränser mellan inägor och fälad, hålvägar, oregelbundna åkerformer, odlingsrösen, och odlingsterrasser som visar på odlingar även innan skiftena. Vid Ledtorpet finns till exempel en sidvallsäng och i hela området finns mycket hamlade träd. Torpruiner och stengärdesgårdar visar landskapets förändring under skiftestiden. Bebyggelsen utgörs av Lya by i norra delen och Korup ensamgård i söder.

Motiv för bevarande

Området utgör en rest av de sista större ljunghedarna och representerar en karaktäristisk fäladsmark för Bjärehalvön och utmarksområdena på Hallandsås. Det småskaliga odlingslandskapet visar en mångfald av historiska lämningar och kontinuitet i markanvändningen.

Hitta hit

Området ligger cirka 3 km sydost om Båstad.

Se området avgränsat i webbgiset: Korup Länk till annan webbplats.

Kontakt