Kulturmiljöprogram: Köpinge backar-Tingshögarna-Kabusa

De dominerande gravhögarna är viktiga inslag i odlingslandskapet och visar områdets betydelse som forntida centralbygd. Skjutfältet är en viktig del av Skånes militärhistoria och det rörliga friluftslivet.

Tingshögarna, Kabusa

Söder om Stora Köpinge avtecknar sig ett större höjdparti, vilket till stora delar upptas av betesmark. Nedanför backarna vidtar i väster, öster och nordost öppen jordbruksmark och i söder, vid Kabusa ån ett flackt beteslandskap. Området var attraktivt för de tidiga åkerbrukskulturerna. Från bronsåldern härrör mäktiga gravmonument i form av högar. Speciellt framträdande är de så kallade Tingshögarna, tre större högar med ett dominerande läge.

Bebyggelsen är gles i området. Några småställen har längor, som bevarar ett för trakten traditionellt byggnadsskick. Köpingsbergs egna hem uppstod under 1920-talet, då ett tiotal smågårdar avstyckades. Söder om gårdarna rinner Kabusa ån över vilken leder en stenbro, byggd under 1800-talet och breddad på 1930-talet.

Kabusa

I Skåne finns en mängd försvarsanläggningar av olika typer och från olika tidsepoker. Övningsfält i närheten av en förläggning var en nödvändighet, vilket också Kabusa visar. Skjutfältet är av stor betydelse som rekreationsområde då övning inte pågår.

Motiv för bevarande

De dominerande gravhögarna är viktiga inslag i odlingslandskapet och visar områdets betydelse som forntida centralbygd. Skjutfältet är en viktig del av Skånes militärhistoria och det rörliga friluftslivet.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax öster om Ystad.

Se området avgränsat i webbgis:

Köpinge backar m fl Länk till annan webbplats.