Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Kälsved

Kälsved, manhus i trä

Kälsved ligger i ett mycket småskaligt odlingslandskap i ålderdomligt skick några kilometer norr om Osby. Byvägen och stora delar av landskapet kantas av breda stenmurar. Omgivningarna, särskilt i söder, består av kuperade och blockrika betesmarker. Här finns ovanliga kulturobjekt som linbastu och stenar med inristningar som berättar om händelserna i bygden. I området finns även hamlade träd och äldre fruktträd. Bebyggelsen består av två gårdar där den ena är välbevarad och utgör ett bra exempel på en äldre storbondegård från 1800-talet. Strax intill finns trelängade ekonomibyggnader uppförda i sten. I området finns också grov ädellövskog och gammal barrskog med höga naturvärden.

Motiv för bevarande

Området utgör ett välbevarat småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med äldre skogsområden, betesmarker, stenmurar och hamlade träd. Byggnaderna i Kälsved minner om det välstånd som jord- och skogsbruket gav under 1800-talet där gårdarna tillsammans med linbastu har kulturhistoriskt värde. De ristade stenarna är bärare av ett person- och samhällshistoriskt värde.

Kälsved, inägomark med stenmurar, fägata.

Hitta hit

Platsen ligger strax norr om Osby.

Se området avgränsat i webbgis:

Kälsved Länk till annan webbplats.

Kontakt