Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Källs Nöbbelöv

Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande under förra delen av 1800-talet.

Bymiljön i Källs Nöbbelöv

Källs Nöbbelöv ligger i södra delen av Svalövs kommun. Öster om byn sluttar marken ned mot en liten å med betesmarker och gamla pilbestånd. Bebyggelsen ligger väl samlad kring bygatan och gamla kyrkoplatsen. Några murrester erinrar om socknens romanska kyrka som revs på 1880-talet då den ersattes av en ny kyrka knappt hundra meter söderut. Denna kyrkobyggnad fick dock redan på 1950-talet en ersättare. Den nuvarande kyrkan är uppförd i modern stil men ansluter till äldre tradition genom sin vitputsade fasad.

Prästgården, idag hembygdsmuseum, har traditionell placering i centrum av byns forna kärna. Av den tidigare kringbyggda gården kvarstår den välbevarade boningslängan från 1806 i korsvirke och ytterligare två vinkelbyggda längor. Tillsammans ger de en god bild av gångna tiders prästgårdsanläggningar.

Lönebostället gränsar i väster till prästgårdstomterna. På central plats ligger även före detta fattigstugan, en röd tegelbyggnad från tiden kring 1800-talets mitt.

Folkskolan i rött tegel, försedd med tillbyggnad i gult tegel kompletterar miljön. Bebyggelsen domineras i övrigt av gatehus.

Milstenen nära gamla kyrkplatsen är en helmilsten och bär Fredrik I:s krönta namnskiffer och inskriptionen IM 1728 JC. Den anger att vägen ingick i äldre skjutstrafiknät.

Motiv för bevarande

Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande under förra delen av 1800-talet. Kyrka, prästgård, skola och andra administrativa byggnader är alla delar i ett sockencentrum. Bebyggelsen uppvisar goda exempel på äldre byggandsskick. Milstenen exemplifierar gångna tiders vägsystem.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 2 km sydväst om Svalöv.

Se området avgränsat i webbgis:

Källs Nöbbelöv Länk till annan webbplats.

Kontakt