Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Kalhult-Kulhult

Kalhult och Kulhult ligger några kilometer öster om Osby. Kring byarna finns ett stort och sammanhängande område med välbevarat äldre odlingslandskap. Detta är svagt kuperat och öppet samt omgivet av skogsmark med ett stort inslag av lövskog närmast odlingsmarken. Flera av gårdarna är välbevarade med för trakten typiskt utseende och läge. Boningshusen i två våningar är vanligen klädda med rödmålad panel. Östra Kalhult har en väl samlad bykaraktär med två gårdar i ursprungligt läge. Ett par av gårdarna i Östra Kulhult har ekonomibyggnader uppförda i skiftesverk. I Västra Kalhult finns en mycket välbevarad fägata och magnifika stenmurar med flera gamla fruktträd intill. Betesmarkerna innehåller arter som slåttergubbe, svinrot och ängsvädd. Skolan från cirka 1870-talet ligger placerad utmed genomfartsvägen på gränsen mot Västra Kulhult.

Motiv för bevarande

Området visar välbevarade byggnader och odlingslandskap med lång kontinuitet. Flera inslag som hävdade betesmarker och stenmurar förstärker det ålderdomliga intrycket. Både det odlings- och byggnadshistoriska värdet är högt.

Hitta hit

Området ligger strax öster om Osby.

Se avgränsat område i webbgis: Kalhult Länk till annan webbplats.

Kontakt