Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Isakstorp

Betesmark med stengärde i Isakstorp 

Landskapet kring Isakstorp är kuperat och till stor del skogsbevuxet. Närmast byn bildar åkrar och betesmark ett öppet område. Sydost om byn ligger en välbevarad linbasta på traditionell plats, som ursprungligen var samfälld mark och på avstånd från byn på grund av brandrisken. I äldre tiders bondesamhälle med självhushållning utgjorde linberedningen en viktig del. Bastan användes för linberedning fram till sekelskiftet 1900.

Torkhuset i gråsten med eldstad står kvar tämligen intakt medan delar av förrummet i träkonstruktion är ödelagda. Linbastans ålder är inte känd, men på platsen har funnits brytestugor åtminstone sedan 1830-1840-talen.

Motiv för bevarande

Isakstorps basta är välbevarad och representativ genom sitt läge och sin konstruktion. Det småbrutna odlingslandskapet med öppenhet kring byn är viktigt att bevara.

Öppen odlingsmark i Isakstorp

Hitta hit

Platsen ligger sydväst om Hässleholm eller rakt söder om Tyringe.

Se området avgränsat i webbgis: Isakstorp Länk till annan webbplats.

Kontakt