Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hyllinge

Miljön i Hyllinge är representativ för det skånska brukssamhället så som det var utformat i nordvästra Skåne under 1900-talets första decennier. Av betydelse för miljön är såväl stadsplanen som de äldre byggnaderna

Hyllinge ligger i det öppna odlingslandskapet sydväst om Åstorp och Vege å. Samhället kan räkna sitt ursprung dels från den under 1890-talet inledda gruvdriften, dels från det vid samma tid anlagda tegelbruket. Gatunätet är rätvinkligt med trädkantade gator. Bitvis omsluts tomterna av tegelmurar.

Bebyggelse

Bostadshusen, som med några få undantag är uppförda som flerfamiljshus, omges av trädgårdar. Husen i tegel, ofta med putsade fasader, omspänner en byggnadsperiod från sekelskiftet och fram till 1920-talet. Byggnader med central funktion som skolhus, före detta kapell och affär har en mer representativ och påkostad utformning. Mörkrött tegel är det dominerande byggnadsmaterialet. De högre tjänstemännens bostadshus har en likartad gestaltning. Industribyggnaderna kvarstår numera endast i mindre omfattning.
 
Hyllinge småkyrka uppfördes i början av 1980-talet. Arkitekt var Wolfgang Huebner. Kyrkan är uppförd i betongsten och trä och har ett enkelt och modernt formspråk. Anläggningen inramas av en trädplantering av klotlönn. Samtida med kyrkan är Hyllinge folkets hus. Folkrörelsebyggnaderna är karaktäristiska inslag i brukssamhällena. Huset ersatte en äldre föregångare som brann ner. (Se vidare ”Arbetarrörelsen” under ”Folkrörelsernas landskap”)  

Motiv för bevarande

Miljön i Hyllinge är representativ för det skånska brukssamhället så som det var utformat i nordvästra Skåne under 1900-talets första decennier. Av betydelse för miljön är såväl stadsplanen som de äldre byggnaderna. Hyllinge småkyrka är en god representant för de moderna kyrkorna i Skåne. Anläggningen har höga arkitektoniska värden. Även folkets hus byggnaden är ett viktigt inslag i brukssamhället

Hitta hit

Platsen ligger cirka 3 km sydväst om Åstorp.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hyllinge Länk till annan webbplats.

Kontakt