Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Holma

Holma är en by norr om Osby. Här finns ett omväxlande och kuperat landskap med ålderdomlig karaktär, där flera av gårdarna är mycket välbevarade. Stengärdsgårdar, blockrika hagar, små betesmarker och den slingrande vägen understryker områdets ålderdomliga karaktär. Bebyggelsen ligger samlad med kringbyggda gårdar utmed byvägen/Hallarydsvägen. Terrängen är kuperad och det öppna odlingslandskapet har sin utbredning närmast byn. Den öppna marken karaktäriseras av steniga betesmarker med vällagda stengärdsgårdar som följer ägogränser eller avgränsar åker och betesmark. Skogen har spelat en viktig roll i byn Holmas hushållning. Utnyttjandet av skogsmarken har varit mångsidig. Bland annat har den använts för svedjebruk. Skogen avverkades och brändes, askan användes som gödning. Stenarna som täckte marken lades i rösen och marken bearbetades därefter med hacka. Råg, rovor och potatis odlades. När näringsämnena tog slut övergavs marken för bete och blev senare ljungbeväxt.

Laga skifte genomfördes i Holma 1838-1840, men byggnaderna fick ligga kvar på ursprunglig plats. Än idag har bebyggelsen i huvudsak samma struktur.

Motiv för bevarande

Holma är ett tydligt exempel på en oskiftad by med bibehållen äldre karaktär. Den samlade bystrukturen tillsammans med det ålderdomliga odlingslandskapet bildar en helhet och är en viktig kunskapskälla som minner om tiden före skiftesepoken. Det är viktigt med de ännu välbevarade byggnaderna, äldre vägnätet, meterbreda stengärdsgårdar och småskaliga ägostrukturen.

Hitta in

Platsen ligger strax norr om Osby.

Se Länsstyrelsens webbgis

Holma Länk till annan webbplats.

Kontakt