Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hallaröd

Vid kyrkan leder stig längs mur mot källan.

Hallaröds kyrka ligger på en svagt markerad höjd. Den vitputsade byggnaden i romansk stil domineras av ett kraftigt västtorn med strävpelare. Kyrkan tillbyggdes under 1800-talets första hälft, som många andra skånska kyrkor, med nykyrka. Kyrkstigen mellan kyrkan och den norr därom liggande bebyggelsen leder genom en mindre lövträdsdunge i vilken S:t Olofs källa är belägen. Källan var under medeltiden ett centrum för S:t Olofskulten och en därtill hörande marknad. Vid 1700-talets mitt överflyttades marknaden till Hörby. I området söder om kyrkan finns bastugn och hålvägar.

Bebyggelsen är koncentrerad till landsvägen norr om kyrkan och härrör från tiden efter skiftet 1841. De äldre husen, i huvudsak bostadshus, kännetecknas av ett till trakten knutet traditionellt byggnadsskick med brädfodrade fasader. I bykärnan finns handelsbod, smedja, pensionärshem och församlingshem. Byn omfattar även ett mindre antal moderna villor. Gårdarna med spridd placering i landskapet har ett till ålder och utformning varierat byggnadsskick.

Motiv för bevarande

Området illustrerar ett ålderdomligt kulturlandskap, karaktäristiskt för de inre, höglänta delarna av Skåne. Den äldre kristna tidens heliga källor i anslutning till kyrkan finns endast bevarade på ett fåtal platser.

Hallaröd, St Olofs källa

Hitta hit

Platsen ligger cirka 6 km nordväst om Höör.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hallaröd Länk till annan webbplats.

Kontakt