Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hagsjö

Hagsjö, en av gårdarna.

Hagsjö by ligger i gränstrakterna mellan Norra Åkarps och Vittsjö socknar. Terrängen är skogsrik och backig med mindre brukningslotter och betesmark i anslutning till bebyggelsen. Stengärdesgårdar, grusbelagda vägar och höga lövträd kring gårdarna ger landskapet en ålderdomlig prägel.

Två av byns gårdar ligger kvar på äldre tomt. De har båda en trelängad gårdsform och är öppna mot bygatan i söder. Längorna är uppförda i skiftesverk och delvis klädda med röd brädfodring. Boningshusen är av ålderdomlig typ med ryggåsstuga, troligen från 1700-talet. Den forna samlingsplatsen för byns bönder, byastenen, är bevarad på central plats mitt på den östra gårdens gårdsplan. Stenen kallas ”Heta stenen”.

Motiv för bevarande

Området bevarar mycket av den nordskånska byns struktur och byggnadsskick från tiden före skiftet. Byggnadernas inbördes placering, deras ålderdomliga karaktär samt ägomönstret och stengärdesgårdarna i ägogränserna är av kulturhistoriskt intresse.

Hitta hit

Mellan Bjärnum och Vittsjö ligger Hagsjö strax väster om väg 117.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hagsjö Länk till annan webbplats.

Kontakt