Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Hägnaden

Vägmiljö vid Hägnaden

Området ligger fyra kilometer nordväst om Perstorp i en mycket variationsrik odlingsbygd med flera kulturhistoriska objekt. Landskapet präglas av ek- och bokdungar och här finns ett omfångsrikt system av breda och vällagda stengärdesgårdar. Branterna ned mot Knektabäcken har troligen varit gammal slåttermark. I områdets västra del ligger en gammal enefälad med en åsrygg, där det finns dungar av tall och björk i trädskiktet. I nordost finns en betad skog. Bebyggelsen, som kallas Hägnaden, ligger på en liten höjd. Här finns flera karaktäristiska 1800-talsgårdar med bebyggelse i röd panel. Jordkällare, gamla fruktträd och vällagda odlingsrösen kompletterar bilden av ett äldre kulturlandskap.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap som åskådliggör äldre brukningssätt och boendemönster i glesbygd.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 4 km nordväst om Perstorp.

Se området avgränat i Länsstyrelsens webbgis

Hägnaden Länk till annan webbplats.