Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Haganäs-Oröd

Runt sjön Tydingen, sydväst om Broby, finns ett variationsrikt kulturlandskap. I området finns fornlämningar som fornåkrar och tjärframställningsplatser, flera naturbetesmarker och många stengärdsgårdar. Bebyggelsen är värdefull och ovanligt smyckad.

Oröd, hagmark

Haganäs

Haganäs by består av tre gårdar, av vilka Haganäs gård är mycket välbevarad. Gården är från 1800-talet och har rödmålad boningslänga och ekonomibyggnader i skiftesverk. Förutom stora bokskogar, som uppkommit på tidigare utmarker, finns här sumpskog, strandområden, betesmarker och stengärdsgårdar.

Oröd

Vid Oröd finns ett sammanhängande område med ett öppet och böljande kulturlandskap, som genomkorsas av vällagda stengärdsgårdar. Bland gårdarna märks Söndregård, som har en pampig och rikt utsmyckad huvudbyggnad och Sjögård, som är gulputsad i herrgårdsstil med miniatyrflyglar. Båda gårdarna har välbyggda ekonomibyggnader. Öster om bebyggelsen finns en värdefull utmarksrest som tillhört Tydinge.

Motiv för bevarande

Området utgör ett välbevarat och varierat kulturlandskap med gårdsmiljöer och bokskog med lång kontinuitet. Bebyggelsen är värdefull och ovanligt smyckad.

Oröd, gårdsmiljö

Hitta hit

Platsen ligger strax väster om Broby.

Se Länsstyrelsens webbgis

Haganäs Länk till annan webbplats.

Kontakt