Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Gunnaröd

Gunnarödsområdet är beläget ostsydost om Båstad, sydväst om Östra Karup, och utgörs av de före detta inägorna till den historiska Gunnaröds by. Idag består den södra delen av åkermark medan den norra delen domineras av bokskog. Gunnaröds by skiftades 1878 och flera gårdar flyttades. Idag ligger endast en gård kvar på den ursprungliga bytomten där dagens fastighetsgräns överensstämmer med den tidigare gränsen mellan inägor och utmark.

Byns tidigare ängsmarker planterades med skog istället för att uppodlas, vilket innebär att ett fossilt åkerbrukslandskap kunnat bevaras. Området består av stora områden med terrasserade och röjda åkerytor med odlingsrösen och i sluttningarna finns ett välbevarat hålvägssystem. Mitt i området finns flera stora gravrösen och gravhögar från bronsålder, möjligen samtida med åkersystemet. Här finns även kvarnlämningar i form av fördämningar.

Motiv för bevarande

Gunnaröd visar ett välbevarat och tydligt fossilt åkersystem och andra lämningar av högt kulturhistoriskt värde.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger 4 km öster om Båstad och söder om Ö Karup.

Se Länsstyrelsen webbgis

Gunnaröd Länk till annan webbplats.