Kulturmiljöprogram: Gullåkra

Gårdsbyggnad i Gullåkra

Gårdarna i Gullåkra by ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga komponenter i kulturlandskapet.

Gullåkra by ligger omgiven av bördiga åkrar i slättlandskapet norr om Staffanstorp. I öster ligger Gullåkra mosse, en rest av en landskapstyp som före omfattande dikningar under 1800-talet var vanlig i skånska kulturlandskap. De hamlade pilarna, vilka gav slättbonden gott slöjd- och byggnadsmaterial samt bränsle, ger området en ålderdomlig prägel.

Byns gårdar bildar en väl samlad bykärna, föga påverkad av skiftesreformernas gårdsutflyttning då enskiftet 1812 endast medförde utflyttning av två av de sju gårdarna. Flera väl bibehållna längor från 1800-talet finns inom byn. Byns gamla vattenplats, vanningen, är bevarad. Vid Gullåkra nummer 1 drevs under förra delen av 1800-talet en hälsobrunnsrörelse. Brunnsinrättningen omfattade såväl brunnshus med badavdelning som park med promenadstigar. Av detta kvarstår idag endast delar av parken.

Motiv för bevarande

Gårdarna i Gullåkra by ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga komponenter i kulturlandskapet.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger strax norr om Staffanstorp.

Se Länsstyrelsens webbgis

Gullåkra Länk till annan webbplats.