Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Grönby

Av betydelse för miljön är bystrukturen med bebyggelse samlad i anslutning till bygatan samt kombinationen gårdsfastigheter och gatehusbebyggelsen.      

Grönby kyrkby har en långsträckt form med bebyggelsen utspridd utmed båda sidor av bygatan. Tidigare var byn centrum för omlandet och flera hantverkare och köpmän var etablerade här. Trots utflyttningen av gårdar under skiftet ligger flera gårdar och storgårdskaraktär, ofta namngivna, kvar i byn. Merparten har sluten gårdsform och välbevarade längor i tegel med eller utan puts. En av gårdarna är byggd i sten. Gatehusen ligger nära vägen och består av små, i regel vitputsade, längor. Byggnadsbeståndet representerar i huvudsak 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal. Den yngre byn Norra Grönby består främst av arbetarebebyggelse.

Kyrkan är belägen på en flack kulle i byns västra del. Kyrkan har ett medeltida ursprung men präglas av senare ombyggnader, framför allt under 1800-talet. 

Motiv för bevarande

Grönby är ett gott exempel på en skånsk skiftat by. Av betydelse för miljön är bystrukturen med bebyggelse samlad i anslutning till bygatan samt kombinationen gårdsfastigheter och gatehusbebyggelsen. Av särskilt intresse är kontrasten mellan Grönby kyrkby och Norra Grönby. Kyrkan är en god representant för de sydskånska kyrkorna i slättbygd.

Hitta hit

Platsen ligger 13 km nordost om Trelleborg.

Se Länsstyrelsens webbgis

Grönby Länk till annan webbplats.

Kontakt