Kulturmiljöprogram: Grevie backar

Grevie backar

Grevie backar är beläget söder om samhället Grevie, ner mot Bjärehalvöns södra strand. Landskapet är varierande och kuperat och domineras av flera mindre rullstensåsar. De äldsta spåren av människors aktivitet utgörs av de större bronsåldershögarna som är placerade på de naturliga höjderna. I området finns dessutom en mängd gravar från järnålder, som stensättningar, högar och gravfält, vilket gör att fornlämningsbeståndet skiljer sig från resten av Bjärehalvön. På ryggen av en av åsarna finns även så kallade markgravar.

Innan skiftena var området gemensam utmark för byarna Killebäckstorp, Hålarp, Ängelsbäck med flera. I början av 1800-talet kom dock området att skiftas och de gamla strukturerna förändras. Höjderna fortsatte att betas, medan sänkorna uppodlades som åkermark. De nydragna fastighetsgränserna markeras av stengärdesgårdar, även om en del är av tidigare datum. Spår som fossil åkermark, hålvägar och odlingsrösen visar på att markerna var odlade även innan skiftena. Inom området finns även torpruiner, linbastuar och ruinen efter dansbanan Fingalsdal.

Motiv för bevarande

Området utgör en unik kombination av natur- och kulturvärden med rullstensåsar och många fornlämningar. De naturliga förutsättningarna har styrt markanvändning och bruket av landskapet, från förhistorisk tid, tid för skiftesreformer och till idag.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 6 kilometer sydväst om Båstad.

Se länsstyrelsens webbgis

Grevie backar Länk till annan webbplats.