Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Gånarp

Gånarp

Området uppvisar en landskaps- och bebyggelsemiljö där skiftestidens odlingslandskap och byggnadsskick fått leva vidare in i nutiden. De väl bibehållna äldre byggnaderna och de öppna odlingsmarkerna är värdefulla delar av miljön.                        

Gånarps by är belägen vid foten av Hallandsåsen med Ängelholmsslätten västerut och med Hallandsåsens skogsområde i öster. Den äldre bystrukturen med oregelbundet liggande gårdar inom en tämligen snävt avgränsad bykärna framträder än idag med stor tydlighet. Trots skiftet 1827 låg gårdarna kvar på ursprunglig plats och med markerna i nära anslutning till bebyggelsen.

De välbyggda, stora gårdarna har fått sin nuvarande karaktär under 1800-talets mitt och senare hälft, då nya brukningsmetoder och förbättrade redskap medförde ett ökat välstånd för flertalet bönder. Längorna uppvisar goda exempel på gångna tiders byggnadsskick. Boningshusen har vanligen puts- och tegelfasader medan ekonomilängorna är byggda antingen i gråsten, brädfodrad träkonstruktion eller korsvirke. Ett utmärkande drag för Gånarp är de höga socklarna – ibland utformade till hela sockelvåningar – med tillhörande trappor, oftast med en väl genomförd utformning.

Motiv för bevarande

Området uppvisar en landskaps- och bebyggelsemiljö där skiftestidens odlingslandskap och byggnadsskick fått leva vidare in i nutiden. De väl bibehållna äldre byggnaderna och de öppna odlingsmarkerna är värdefulla delar av miljön.

Gånarp

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 4 km nordost om Ängelholm.

Se Länsstyrelsens webbgis

Gånarp Länk till annan webbplats.