Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Fränninge-Vollsjö

Fränninge bystruktur speglar skiftets genomförande under 1800-talet. Sockenkyrkans höjdläge är karaktäristiskt för kyrkobyggnadsepoken under tidig medeltid.

Tvåvåningshus i Vollsjö.

Området ligger i ett kuperat odlingslandskap, genomflutet av Vollsjöån. Sluttningarna mot ån består av betesmark och spridda skogsdungar.

Kyrkbyn

Kyrkan, som är av medeltida ursprung, genomgick en omfattande förvandling under 1860-talet. De äldsta delarna av byn finns där landsvägen mot Andrarums alunbruk korsar Vollsjöån. Vollsjögården var en del av vad Sverige fick av danskarna i utbyte för Bornholm och ska ha haft en borg som föregångare. Mangårdsbyggnaden är ett vitkalkat stenhus i två våningar. Efter skiftets genomförande fanns endast ett fåtal gårdar kvar i Vollsjö. Större delen av nuvarande bebyggelse tillkom under 1920- och 1930-talen. Byggnaderna är oftast putsade eller klädda med panel.

Järnvägsområdet

Järnvägen i Vollsjö, ingående i linjen Eslöv-Ystad, togs i bruk 1866. A Stationsområdet i Vollsjö var tidigare en komplett miljö med stationshus, pumphus, banvaktarstuga och godsmagasin. Ansvarig för såväl projekteringen av järnvägen som byggnadsritningar för stationsbyggnaderna var ingenjören C Adelskiöld, verksam vid flera av de privata järnvägsbolagen. Stationshuset från 1874 hade en tidstypisk utformning i gult tegel men revs under sent 1900-tal.

Till stationsområdet hör även Lantmännens silo och järnvägsbron över Vollsjöån. Den togs i bruk samtidigt som linjen invigdes 1866. Bostadsbebyggelsen i Vollsjö uppstod kring torget och inte vid stationen vilket är vanligast i stationssamhällen. Här finns flera byggnader från sekelskiftet, tidigare med affärer och hantverkare, samt Hotell Svea. Här finns även Vollsjö kafé, före detta Ohlssons hembageri.

Motiv för bevarande

Fränninge speglar en bystruktur som blev vanlig i och med skiftets genomförande under 1800-talet. Sockenkyrkans markanta höjdläge anses karaktäristiskt för den omfattande kyrkobyggnadsepoken under tidig medeltid. De båda prästgårdarna illustrerar utvecklingen från traditionell lantgård till modern bostads- och administrationsbyggnad. Landsvägen med sin stenbeläggning är ett vikigt inslag i miljön.

I Vollsjö visas utvecklingen från kyrkby till stationssamhälle. Vollsjö stationsområde är ännu till flertalet delar bevarad, trots att stationshuset är rivet. Ett speciellt kulturhistoriskt intresse har knutits till Vollsjö genom att stationsområdet utgör miljön i flera av Fritiof Nilsson Piratens berättelser.                 

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km nordost om Sjöbo.

Se länsstyrelsens webbgis

Fränninge - Vollsjö Länk till annan webbplats.

Kontakt