Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Fjälkinge backe

Norr om Fjälkinge samhälle ligger ett tämligen flackt landskap som domineras av Fjälkinge backe och Lille backe med delvis skogklädda sluttningar. Hel backen har en småskalig ägostruktur med kraftiga stengärdesgårdar i ägogränserna. Sluttningarna består av torra och öppna betesmarker med rik flora och fauna. Inom ett mindre område nordväst om Fjälkinge backe har i äldre tid legat åtta gravhögar, anlagda av bronsålderns åkerbrukare. Genom sitt antal pekar de på en omfattande bebyggelse i trakten under förhistorisk tid.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet, som domineras av Fjälkinge backe visar tillsammans med de förhistoriska lämningarna på en lång bebyggelsekontinuitet.

Plats

Området ligger cirka 5 km öster om Kristianstad.

Se länsstyrelsens webbgis: Fjälkinge backe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt