Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Filkesboda-Kasseboda

Området ligger vid Filkesjön i norra delen av Kristianstads kommun i ett variationsrikt odlingslandskap med betesmarker, små åkerlotter och stenmurar. Området är ett traditionellt skogslandskap och den öppna marken är koncentrerad kring bebyggelsen. Den agrara bebyggelsen är gles och består av ensamgårdar. Kasseboda gård har ett äldre byggnadsbestånd där både boningshus och ekonomilängor uppfördes omkring 1830. De övriga gårdarna uppfördes mellan 1860-talet och 1930-talet. Flera av dessa har storbondekaraktär. Det traditionella byggandsskicket med knuttimring, skiftesverk eller gråsten är återkommande i samtliga byggnader, med undantag för boningshuset till en av gårdarna i Filkesboda.

Motiv för bevarande

Miljöerna i Filkesboda och Kasseboda representerar äldre ensamgårdar i ett småbrutet kulturlandskap, representativt för Skånes skogsbygd. Byggnaderna är uppförda i traditionell stil och utgör viktiga inslag tillsammans med ägoindelning, markslag och stengärdsgårdar.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger öster om sjön Immeln cirka 30 km nordost om Kristianstad.

Se länsstyrelsens webbgis: Filkesboda m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.