Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Farhult-Norra Häljaröd

Farhults kyrka

De inre delarna av Skälderviken kännetecknas av ett flackt landskap med utbredda strandängar. Bitvis är en äldre, högre belägen strandlinje synlig.

Omfattande kulturlager från förhistoriska boplatser har påträffats på flera platser nära stranden. Jonstorpsområdet är en av landets viktigaste lokaler för studiet av stenålderns kustbundna kulturer. Inom området finns även ovan mark synliga fornlämningar, bland annat en hög och en stensättning. Strandängarna mellan Jonstorp och Norra Häljaröd utgör en rest av Kulla fälads beteslandskap. Strandmarkerna utgjorde i äldre tid samfälld mark för socknens byar och var då i det närmaste obebyggda. Den äldre bebyggelsen finns samlad i Farhults och Norra Häljaröds byar.

Området är ett omtyckt strövområde och vid Farhult finns dynområde som är en populär badplats. Det finns ett stort område av fritidshus från mitten av 1900-talet framförallt i Farhult och Norra Häljaröd. Över Görslövsån i områdets västra del leder en stenvalvsbro i två spann byggd 1879. Bron har blivit breddad och förstärkt men belyser likväl äldre brobyggarkonst.

Farhult

I Farhult bevarar området kring kyrkan prägeln av gamla tiders sockencentrum. På central plats ligger den vitkalkade kyrkan från 1200-talet samt prästgården med en tiondelada och gamla skolan. Merparten av byggnaderna härrör från 1800-talet. Prästgården med boningslänga från 1860-talet och före detta ekonomilänga i korsvirke är ett exempel på äldre tiders prästgårdar, vilka även fungerade som lantbruk. Tiondeladan har liksom kyrkan trappstegsgavlar. Intill finns även Klockaregården, idag församlingshem, och Kyrkvaktarbostaden från 1900 som även fungerat som sockenstuga.
Farhults mölla några hundra meter norr om kyrkan byggdes 1850 och är en välbevarad och typisk holländarkvarn. Den vittnar om den intensiva uppodlingen av bygden under förra seklet. Kvarnbyggnaden utgör ett dominerande inslag i landskapet. Intill finns även mjölnarbostaden från slutet av 1800-talet.

Norra Häljaröd

Bebyggelsen i Norra Häljaröd har en långsträckt form med gårdarna utspridda utmed byvägen. Bland de äldre gårdarna märks enstaka goda representanter för traktens traditionella byggnadsskick. I byns forna utkant finns flertalet små torpstugor.

Motiv för bevarande

Områdets kulturhistoriska intresse är framför allt knutet till det välbevarade strandängslandskapet och bymiljöer. Farhult är ett välbevarat exempel på äldre tiders sockencentrum med stark koppling till omgivande jordbrukslandskap medan Norra Häljaröd visar, med de olika gårdarna och torpen, den sociala skiktningen i det gamla bondesamhället. Landskapets öppna karaktär och dess fritidsbebyggelse är av betydelse för området.               

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km öster om Höganäs och sydväst om Ängelholm.

Se länsstyrelsens webbgis: Farhult m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt