Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Esarp-Alberta-Sånahusen

Esarp

Esarp

Esarps socken, i sydöstra delen av Staffanstorps kommun, är belägen i ett typiskt skånskt slättlandskap. Höje å med meanderslingrande lopp flyter genom området.

De betade åslänterna är flacka och bevuxna med pil och al, vilket tillsammans med de sanka markerna ger landskapet en ålderdomlig prägel. I söder höjer sig landskapet i mjuka kullar. I södra delen av området finns en gravhög, Esarpshögen, uppförd under bronsåldern. Landskapet präglas av utspridda gårdar från enskiftet samt senare tillkomna gårdar och enstaka hus. Hemmansklyvning och egnahem bildar tillsammans med gatehus små bybildningar.

Kyrkan

Esarps kyrka är av medeltida ursprung men präglas idag av den vid 1800-talets mitt genomförda om- och tillbyggnaden. År 1926 byggdes tornet med trappgavlar. Tillsammans med Esarps säteri har den ett fritt läge söder om ån.

Esarps säteri

Esarps säteri har anor sedan 1600-talet. Under tidigt 1900-tal delades gården upp i två enheter, Gamla respektive Nya Esarp. Gårdsbebyggelsen i Gamla Esarp följer äldre mönster där man- och fägård ligger i nära anslutning till varandra men ändå är strikt uppdelade. Korsvirkeskonstruktion förekommer i såväl huvudbyggnad som ekonomibyggnader. Huvudbyggnaden, delvis putsad och under brant sadeltak, anses härröra från 1700-talet medan den nuvarande ladugården uppfördes på gammal grund 1852. I forna dagar gick landsvägen genom gården och förde på en mindre bro över ån. Nära denna ligger gårdens gamla vattenkvarn, som var i drift in på 1940-talet.

Bebyggelse

Nya Esarp har ett byggnadsbestånd som är representativt för det tidiga 1900-talet med boningshus i villastil och stora ekonomilängor. Alberta norr om ån representerar den traditionella bybildningen med oregelbundet liggande fyrlängade gårdar och tätt sammangyttrade gatehus. Tegel och korsvirke är de dominerande byggnadsmaterialen. De stensatta gårdarna bidrar till byns ålderdomliga utseende.

Kvarn

Till en av gårdarna hör en före detta vattenkvarn, omnämnd på 1600-talet. Kvarnbyggnaderna av idag stammar till sina äldsta delar från 1800-talet.

Sånahusen

Sånahusen, väster om Esarps kyrka, är en mindre hantverksby med små putsade gatehus nära landsvägen. Merparten härrör från sent 1800-tal. Skolan, byggd 1909 i jugendstil, ersatte en äldre skolbyggnad och är ett gott exempel på den typ av skolhus som byggdes under tidigt 1900-tal. Den kom senare att användas som kommunalhus, bibliotek och fritidsgård.  2007 har det gamla skolhuset efter en omfattande restaurering blivit "Kulturcentrum Esarp" med konsturställningar och andra kulturevenemang. I byggnaden finns även ett skolmuseum och ett ateljémuseum över konstnären Teodor Jönsson.

Motiv för bevarande

Området ligger i ett landskap där åkerbruk och boskapsskötsel alltid varit den dominerande näringen. Den forna sociala skiktningen i landsbygden kan spåras i bebyggelsen, då såväl sätesgårdar som bondby och hantverksby finns representerad.

Sånahusen

Sånahusen

Hitta hit

Området ligger cirka 5 km sydöst om Staffanstorp.

Se länsstyrelsens webbgis: Esarp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt